This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

18. 6. 2020 | CZE

VÝZNAM BIOMARKERŮ PRO LÉČBU mCRC POST HOC ANALÝZA STUDIE VELOUR

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Ivana Kosíková

Souhrn

MUDr. Ivana Kosíková z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno, se zaměřila na význam biomarkerů pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC), a to na základě post hoc analýzy studie VELOUR. V léčbě mCRC jsou standardně využívány chemoterapeutické režimy, ať už samostatně či v kombinaci, a cílená terapie. Aktuálně jsou identifikovány biomarkery pomáhající v rozhodování o léčbě. Patří k nim mutační stav RAS a BRAF, lokalizace nádoru a mikrosatelitní instabilita (MSI). Dosud nebyly validovány biomarkery předurčující pacienty s mCRC, pro něž by byla nejvíce přínosná anti-VEGF terapie. Post hoc analýza údajů ze studie VELOUR, v níž bylo sledováno 68 biomarkerů, naznačuje přínos afliberceptu v parametru prodloužení celkového přežití u BRAF mutovaných pacientů, a to bez ohledu na předléčení bevacizumabem. Aflibercept si zachovává svoji účinnost nezávisle na výši hladin VEGF-A a PIGF, a představuje proto účinnou druholiniovou léčbu mCRC pacientů s indukovanou rezistencí k bevacizumabu.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Ivana Kosíková – VÝZNAM BIOMARKERŮ PRO LÉČBU mCRC_MUDr. Kosíková

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu