This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Využití metody next generation sequencing u LC: pohled patologa

klinická onkologie, karcinom plic, patologická anatomie

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Souhrn

Prediktivní testování u karcinomu plic je stan­dardní součástí diagnostického procesu již řadu let. Po celé období toto testování zazna­menává poměrně výrazný rozvoj s ohledem na spektrum vyšetřovaných markerů, kterých je u NSCLC v tuto chvíli nejvíce ze všech so­lidních nádorů. Situace je odlišná v různých zemích, jako standard se však aktuálně u ne-skvamózního NSCLC z molekulárních marke­rů bere minimálně testování EGFR, ALK a ROS1. Targetabilních aberací je však u NSCLC pod­statně více a podle ESMO® doporučení z roku 2020 by u všech pacientů s neskvamózním NSCLC mělo být standardem vyšetření me­todou NGS. Pouze toto testování umožní vyhod­nocení všech relevantních markerů, aktuál-ně zahrnujících aberace (klasifikované dle ESCAT jako aberace 1. a 2. třídy) EGFR, KRAS, BRAF, ALK, ROS1, RET, MET a NTRK. U dlaž­dicobuněčných karcinomů je pak vyšetření metodou NGS více diskutabilní a spíše má být provedeno pouze u vybraných pacien­tů. Předmětem sdělení je shrnutí stávajících doporučení využití testování metodou NGS u NSCLC a přehled reálných možností tohoto testování v ČR.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. – Využití metody next generation sequencing u LC: pohled patologa

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu