This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

29. 1. 2020 | CZE

VYŠETŘOVACÍ METODY A GYNEKOLOGICKÉ NÁDORY V TĚHOTENSTVÍ

klinická onkologie, gynekologie a porodnictví

prof. MUDr. Michael HALAŠKA, Ph.D.

Souhrn

Výskyt nádorových onemocnění v těhotenství je vzácný, nicméně bude neustále narůstat. V rámci diagnostiky a vstupního stagingu exi­stují z hlediska vyšetřovacích metod četné limi­tace kvůli radiační ochraně vyvíjejícího se plodu. Zároveň je také ztížena diagnostika – v důsled­ku zvětšující se dělohy. Ultrazvukové vyšetření, včetně dopplerovského zobrazení, je vždy první metodou volby. Z hlediska ionizujících vyšetřo­vacích metod je stanovena prahová hodnota pro významné poškození plodu na 100 mGy. RTG srdce a plic i mamografie jsou vyšetření, která jsou s řádným břišním stíněním povole­na. Použití MRI je v graviditě běžné, doporučuje se neprovádět zobrazení s kontrastním gadoliniem. Mapování sentinelových uzlin s použitím radioaktivní látky je vzhledem k proximitě k vy­víjejícímu se plodu kontraindikováno u karcino­mu děložního hrdla. Naopak u karcinomu prsu a vulvy kontraindikováno není.

Karcinom děložního hrdla je z gynekologic­kých malignit nejčastějším nádorem. Diagnos­tikován je zpravidla v časném stadiu. Při čas­ných stadiích lze stagingovou lymfadenektomii provést laparotomicky či laparoskopicky, ideál­ně mezi 14. až 16. týdnem těhotenství, maximál­ně do 22. týdne těhotenství. Z hlediska výkonu na hrdle děložním je preferována simplexní trachelektomie, protože radikální trachelekto­mie jsou zatíženy extrémními riziky pro plod. Při lokálně pokročilém nálezu lze aplikovat po prv­ním trimestru neoadjuvantní chemoterapii za­loženou na platině. Při pokročilých stadiích je zpravidla nutné ukončit těhotenství, protože chemoradioterapie na malou pánev není sluči­telná s vyvíjejícím se plodem.

Nádory vaječníků jsou v těhotenství zpravidla zachyceny v časných stadiích díky frekventním ultrazvukovým kontrolám. Pro diagnostiku je zásadní ultrazvukové vyšetření, zatímco nádo­rové markery nemají v průběhu těhotenství vypovídající hodnotu. Stagingové postupy u tě­hotných pacientek s ovariálním karcinomem mohou zahrnovat infrakolickou omentekto­mii, appendektomii, biopsii pánevního perito­nea a pánevní a paraaortální lymfadenekto­mii. Obecným doporučením je, že pokud není spolehlivě možné z důvodu zvětšené dělohy a limitované možnosti manipulace s dělohou vyšetřit pánevní peritoneum a Douglasův pro­stor, je nutné naplánovat restagingovou operaci po porodu. Při indikaci k chemoterapii používá­me standardní kombinaci platiny a paklitaxelu.

Karcinom vulvy se v těhotenství vyskytuje ex­trémně vzácně, základem je chirurgický zákrok.

Podobné

15. 3. 2021 | CZE

Využití robotické chirurgie v onkourologii

chirurgie, klinická onkologie, karcinom prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

15. 3. 2021 | CZE

Využití metody NGS (Sekvenování nové generace) v...

klinická onkologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

12. PragueONCO

15. 3. 2021 | CZE

Onkogynekologie – Radikální operace u karcinomu...

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

Další videa

Komerce

Partneři projektu