This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

Vyšetřovací metody a gynekologické nádory v těhotenství

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie

prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Autor: prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Výskyt nádorových onemocnění v těhotenství je vzácný, nicméně bude neustále narůstat. V rámci diagnostiky a vstupního stagingu exi­stují z hlediska vyšetřovacích metod četné limi­tace kvůli radiační ochraně vyvíjejícího se plodu. Zároveň je také ztížena diagnostika – v důsled­ku zvětšující se dělohy. Ultrazvukové vyšetření, včetně dopplerovského zobrazení, je vždy první metodou volby. Z hlediska ionizujících vyšetřo­vacích metod je stanovena prahová hodnota pro významné poškození plodu na 100 mGy. RTG srdce a plic i mamografie jsou vyšetření, která jsou s řádným břišním stíněním povole­na. Použití MRI je v graviditě běžné, doporučuje se neprovádět zobrazení s kontrastním gadoliniem. Mapování sentinelových uzlin s použitím radioaktivní látky je vzhledem k proximitě k vy­víjejícímu se plodu kontraindikováno u karcino­mu děložního hrdla. Naopak u karcinomu prsu a vulvy kontraindikováno není.

Karcinom děložního hrdla je z gynekologic­kých malignit nejčastějším nádorem. Diagnos­tikován je zpravidla v časném stadiu. Při čas­ných stadiích lze stagingovou lymfadenektomii provést laparotomicky či laparoskopicky, ideál­ně mezi 14. až 16. týdnem těhotenství, maximál­ně do 22. týdne těhotenství. Z hlediska výkonu na hrdle děložním je preferována simplexní trachelektomie, protože radikální trachelekto­mie jsou zatíženy extrémními riziky pro plod. Při lokálně pokročilém nálezu lze aplikovat po prv­ním trimestru neoadjuvantní chemoterapii za­loženou na platině. Při pokročilých stadiích je zpravidla nutné ukončit těhotenství, protože chemoradioterapie na malou pánev není sluči­telná s vyvíjejícím se plodem.

Nádory vaječníků jsou v těhotenství zpravidla zachyceny v časných stadiích díky frekventním ultrazvukovým kontrolám. Pro diagnostiku je zásadní ultrazvukové vyšetření, zatímco nádo­rové markery nemají v průběhu těhotenství vypovídající hodnotu. Stagingové postupy u tě­hotných pacientek s ovariálním karcinomem mohou zahrnovat infrakolickou omentekto­mii, appendektomii, biopsii pánevního perito­nea a pánevní a paraaortální lymfadenekto­mii. Obecným doporučením je, že pokud není spolehlivě možné z důvodu zvětšené dělohy a limitované možnosti manipulace s dělohou vyšetřit pánevní peritoneum a Douglasův pro­stor, je nutné naplánovat restagingovou operaci po porodu. Při indikaci k chemoterapii používá­me standardní kombinaci platiny a paklitaxelu.

Karcinom vulvy se v těhotenství vyskytuje ex­trémně vzácně, základem je chirurgický zákrok.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. – Vyšetřovací metody a gynekologické nádory v těhotenství_Michael Halaška

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu