This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Trendy v multimodální léčbě lokálně pokročilého NSCLC

klinická onkologie, karcinom plic

doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.

Souhrn

Skupina pacientů se stadiem IIIA-N2 NSCLC je velmi heterogenní a léčba musí být diskutována v multidisciplinárním týmu. Standardním pří­stupem pro většinu pacientů s N2 postižením je konkomitantní chemoradioterapie. U vysoce vybrané populace je možná indukční chemo­terapie nebo chemoradioterapie následovaná chirurgickým výkonem.

Indukční terapie u pacientů s lokálně pokroči­lým operabilním NSCLC má teoretické výhody: in vivo hodnocení odpovědi na chemoterapii, časná léčba mikrometastatického onemocnění, snížení rezistence vůči lékům v důsledku včasné expozice léčbě a downstaging se zlepšením re­sekability. Studie s indukční chemoterapií pro­kazují benefit v procentu patologické odpovědi zejména v oblasti mediastinálních uzlin, ale bez rozdílu v přežití pacientů. Metaanalýzy nepro­kázaly žádný přínos indukční radioterapie pro celkové přežití. Novým zajímavým přístupem je neoadjuvantní chemoimunoterapie.

Neresekabilních je 30 % nemocných stadia IIIA a IIIB. Zlatým standardem léčby u této skupiny byla doposud konkomitantní chemoradiotera­pie (CHT/RT). Konkomitantní, tedy současné po­dání chemoterapie a radioterapie, vede k lepší­mu pětiletému celkovému přežití (OS) o 4,5 % ve srovnání s léčbou sekvenční. Přesto se takto léčení nemocní ve většině případů dožijí relap­su onemocnění (cca v 90 %). Kombinace durva­lumabu jako udržovací, resp. konsolidační léčby po radikální CHT/RT u pacientů s lokálně pokro­čilým inoperabilním NSCLC byla hodnocena ve studii PACIFIC.

Konkomitantní chemoradioterapie je dopo­ručena pro inoperabilní pacienty stadia II a III. Udržovací léčba s durvalumabem po konkomi­tantní chemoradioterapii u stadia IIIA a IIIB je již součástí mezinárodních a národních doporu­čení.

Neoadjuvantní chemoterapie je možností léčby u pacientů s resekabilním IIIA (N2) NSCLC. Ad­juvantní chemoterapie po léčbě neoadjuvantní musí být pečlivě zvažována na základě defini­tivního histopatologického nálezu. Adjuvantní radioterapie v případě R0 resekce indikována není. Do budoucna se jako slibná u lokálně po­kročilého onemocnění jeví možnost neoad­juvantní imunoterapie.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD. – Renata Soumarová_Trendy v multimodální léčbě lokálně pokročilého NSCLC

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu