This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Testování a léčba nádorů s NTRK fúzí

klinická onkologie

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Souhrn

Inhibitory kinázy tropomyosinového receptoru (TRK) nabízejí možnost selektivního ovlivnění této signální dráhy s dramatickým a dlouhodo­bým účinkem na nádory, u nichž se nachází fúze genů pro neurotrofní receptory s tyrosinkinázo­vou aktivitou (NTRK). Vzhledem k nízké inciden­ci těchto aberací u běžných typů solidních ná­dorů dospělých je identifikace pacientů s touto aberací v klinické praxi velkým problémem.

Při prokázání fúzní translokace některého NTRK genu je indikována terapie inhibitorem TRK. V současnosti jsou v Evropské unii registrovány dva léky tohoto typu – entrektinib a larotrek­tinib. Přímé srovnání mezi těmito léky neexis­tuje, avšak podle výsledků jednoramenných prospektivních studií se jejich účinnost zdá být srovnatelná. Oba léky jsou určené nemocným, kteří již nemají žádnou jinou vhodnou možnost léčby. Entrektinib je indikován také k léčbě pacientů s ROS1-pozitivním pokročilým nemalo­buněčným karcinomem plic.

Prakticky využitelné metody testování NTRK ge­nových fúzí jsou imunohistochemie (IHC), fluo­rescenční in situ hybridizace (FISH) a různé způ­soby genetického testování, nejčastěji metodou masivního paralelního sekvenovaní nové gene­race (NGS – Next Generation Sequencing). Pro klinickou praxi se doporučuje u nádorů s nízkou incidencí NTRK genových fúzí (tedy běžné nádo­ry dospělých) dvoustupňové testování. V prvním kroku se otestuje vzorek pomocí validované IHC. Při pozitivním výsledku následuje ověření pomo­cí RNA NGS. U nádorů s vysokou incidencí NTRK genových fúzí (například sekreční karcinom prsu) je NGS doporučena hned jako první krok.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. – Tomáš Büchler_Testování a léčba nádorů s NTRK fúzí

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu