This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Systémová terapie nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

klinická onkologie, karcinom prostaty, urologie

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Souhrn

Léčba molekulami cílenými na androgenový receptor (ARTA – androgen-receptor targeted agents) byla původně určena jen nemocným s metastatickým kastračně rezistentním karcino­mem prostaty (CRPC). Novější klinické studie však ukazují, že léčba ARTA účinkuje i v dřívějších fá­zích onemocnění, tedy i u pacientů s metastatic­kým kastračně senzitivním karcinomem prostaty (CSPC) a u nemetastatického CRPC (nmCRPC).

Pacienti s rychle rostoucím prostatickým specific­kým antigenem (PSA) navzdory androgenové de­privaci (ADT) při negativním výsledku standard­ních zobrazovacích metod (CT hrudníku, břicha a malé pánve a scintigrafie skeletu) mají vysoké riziko vzniku metastatického onemocnění. Stan­dardním postupem u těchto pacientů s nmCRPC bylo až donedávna sledování s opakovaným testo­váním PSA a opakováním restagingu při jeho vý­znamnějším nárůstu. Pacienti v těchto situacích často sami požadují léčbu a někteří lékaři občas přidávali k ADT bikalutamid i bez důkazu o jeho prospěchu. Guidelines Evropské urologické aso­ciace z roku 2018 nedoporučovaly léčbu pacientů s nmCRPC mimo klinické studie.

V současnosti máme data o účinnosti tří hor­monálních antagonistů – darolutamidu, apalu­tamidu a enzalutamidu v léčbě nmCRPC. Meto­dika studie a kritéria pro zařazení pro tři studie s uvedenými léky byly podobné. Absence me­tastáz byla stanovena konvenčním stagingem (CT trupu a scintigrafie skeletu). Podmínkou bylo celkové PSA ≥ 2 ng/ml s postupným nárůs­tem navzdory kastračním hodnotám testoste­ronu. Pacienti museli mít dobu zdvojnásobení PSA (PSA doubling time) kratší než 10 měsíců. Byla povolena lokální lymfadenopatie (pod úrov­ní úrov­ní bifurkace aorty) menší než 2 cm ve studiích ARAMIS (darolutamid) a SPARTAN (apalutamid) a menší než 1,5 cm ve studii PROSPER (enzaluta­mid). Ve všech uvedených studiích bylo prokázá­no prodloužení doby do vzniku metastáz a také prodloužení celkového přežití.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. – Viktor Soukup_Karcinom močového měchýře – doporučené postupy v lokální terapii

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu