This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE RAKOVINY PLIC SE ZAMĚŘENÍM NA ČASNÁ STADIA

klinická onkologie, karcinom plic

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Souhrn

Autor: doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

V případě inoperabilního NSCLC ve stadiu I byla alternativou chirurgického výkonu frakciono­vaná radioterapie (RT). Obvyklá dávka 60 Gy / 30 frakcí / 6 týdnů dosahuje kontrolu nemo­ci přibližně 30–40 %. V posledních letech bylo dosaženo významného pokroku použitím ste­reotaktické RT. Její charakteristické rysy jsou: vysoká konformita svazku, ostrý spád dávky do okolní zdravé tkáně, malý cílový objem, dáv­ka v jedné frakci nad 5 Gy, nízký celkový počet frakcí, biologicky ekvivalentní dávka nad 100 Gy, mnohosvazková nebo kruhová aplikace ří­zená obrazem a sledování nádoru v průběhu dýchacích pohybů. Pro rozlišení od mozkové stereotaktické RT se vžil název SBRT (stereotac­tic body radiotherapy) nebo SABR (sterotactic ablative radiotherapy).

U NSCLC ve stadiu I (T1–T2aN0M0) inoperabil­ních z medicínských důvodů byla publikována řada retrospektivních studií nebo studií fáze II s užitím SBRT, které prokazovaly lokální kontro­lu po třech letech sledování až 90 % a minimál­ní toxicitu. Teprve v roce 2018 byly uveřejněny výsledky randomizované studie porovnávající konvenční RT v dávce 66 Gy / 33 frakcí nebo 50 Gy / 20 frakcí se stereotaktickou RT 54 Gy / 3 frakce nebo 48 Gy / 4 frakce u nemocných s inoperabilním NSCLC stadia I. Výsledek byl statisticky i klinicky významný. Lokální kontrola po 3 letech sledování byla u SBRT téměř dvoj­násobná (82 vs. 45 %, HR 0,29; 95% CI 0,13–0,66, p = 0,002) a významně lepší bylo i 3leté přežití (65 vs. 35 %, HR 0,51; 95% CI 0,29–0,91, p = 0,020).

Tato studie potvrzuje stereotaktickou RT jako standard léčby inoperabilního NSCLC ve stadiu I.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. – Stereotaktická radioterapie rakoviny plic se zaměřením na časná stadia_Milada Zemanová

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu