This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

SOUČASNÝ POHLED NA PROBLEMATIKU HPV-ASOCIOVANÝCH KARCINOMŮ HLAVY A KRKU

klinická onkologie, nádory hlavy a krku

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Autor: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Vysoce rizikové typy lidských papilomavirů (HR HPV) jsou jasně prokázaným rizikovým faktorem dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku. HPV DNA je nejčastěji nalézána v karcinomech orofaryngu, zejména v oblasti patrových tonzil. Obecně je profil pacientů s HPV-pozitivními tumo­ry odlišný od pacientů s nádory negativními. Sku­pina pozitivních pacientů je poněkud mladší a liší se v kuřáckých zvyklostech, konzumaci alkoholu a podle některých studií i v sexuálním chování.

Mnoho studií prokázalo lepší prognózu u pa­cientů s HPV-asociovanými nádory. HPV sta­tus je silnějším prognostickým faktorem než dosud běžně používané klinické ukazatele. Odrazem je nová TNM klasifikace, která má zvláštní kategorii pro HPV-pozitivní orofaryn­geální tumory.

S klinickým významem HPV pozitivity stoupá vý­znam markerů HPV infekce. Ty by měly spolehlivě určit aktivitu viru v nádoru a zároveň být vhod­né pro běžné klinické použití. Dobře dostupným markerem je imunohistochemická pozitivita pro­teinu p16, pomocným ukazatelem může být i ab­sence p53. Kombinace p16 pozitivity s detekcí HPV DNA ve tkáni nádoru je považována za metodu s dostatečnou senzitivitou i specificitou pro kli­nickou praxi. Optimálně dokumentuje transkripci viru přítomnost E6 nebo E7 mRNA ve tkáni tumo­ru, jejíž stanovení je však méně dostupné.

Z klinických odlišností vyplývají úvahy o modifi­kaci léčebné strategie pro pacienty s HPV-pozi­tivními karcinomy ve smyslu deeskalace léčby. Probíhá řada studií a k dispozici jsou již výsledky některých z nich. V současné době neexistují léčebná doporučení, která by modifikovala vý­běr modality nebo intenzity léčby pro pacienty s HPV-pozitivními karcinomy hlavy a krku.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. – Současný pohled na problematiku HPV-asociovaných karcinomů hlavy a krku_Jan Klozar

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu