This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Představení screeningového programu plicní rakoviny

klinická onkologie, karcinom plic

MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Souhrn

Bronchogenní karcinom představuje jeden z nej­závažnějších nádorů s nejhorší prognózou a vy­sokou mortalitou. Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny plic, ročně u nás na ni umírá téměř 3 500 mužů a 1 500 žen. Sou­časné epidemiologické trendy jsou velmi nepří­znivé, zvláště stoupá incidence i mortalita u žen. Více než 70 % nemocných je detekováno v nere­sekabilním stadiu. Jejich prognóza není uspokoji­vá a léčba je ekonomicky velmi nákladná, zejmé­na i s ohledem na nově vstupující centrové léky. K operaci reálně dospěje pouze 15 % nemocných. Cestu k časné detekci a zvýšení proporce poten­ciálně léčitelných pacientů ukazují dvě velké stu­die. Je to americký National Lung Screening Trial (NLST) a evropský (holandsko-belgický) NELSON Trial. Oba celopopulační programy použily nízko­dávkové CT (LDCT) přístroje. Obě studie proběhly na desetitisícových populacích a prokázaly zvý­šení operability a signifikantní prodloužení přeži­tí klientů zařazených do aktivního ramene studie ve srovnání s kontrolní skupinou. Konkrétně to

bylo o 20 %, respektive 26 %. Na základě pozi­tivních výsledků těchto studií je v ČR připraven projekt časné detekce rakoviny plic ve spoluprá­ci s praktickými lékaři, radiology, onkology, hrud­ními chirurgy a se zástupci ministerstva zdravot­nictví a plátců. Cílovou populací projektu budou kuřáci se zátěží alespoň 20 balíčkoroků ve věku 55–74 let. Součástí projektu bude i motivace za­řazených jedinců k odvykání kouření. Celospo­lečenský dopad screeningu by dle předpokladu založeného na výsledcích výše uvedených stu­dií spočíval ve významném snížení úmrtnosti na karcinom plic. Při současné mortalitě kolem 5 400 nemocných by teoreticky bylo možné za­chránit až 300 lidí. Provedená studie může mít širší dopad na společnost tím, že budou deteko­vány jiné závažné nemoci, jako jsou intersticiální plicní procesy a emfyzém, v preklinické fázi.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. – Martina Vašáková_Představení screeningového programu plicní rakoviny

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu