This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Pojem lege artis jako základní povinnost lékaře versus realita hrazených zdravotních služeb

klinická onkologie, urologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

Mgr. Libor Štajer

Souhrn

Správný odborný neboli medicínský postup je základní povinností každého lékaře při posky­tování zdravotních služeb. A tak se v krátkém, spíše pomyslně úvodním sdělení zaměříme na právní výklad této základní zákonné podmín­ky a správné pojetí tak, jak jej definuje Úmluva o lidských právech a biomedicíně a také český zákon o zdravotních službách. Správná aplika­ce však v praxi často naráží na limity vyplývají­cí z úhradové regulace, ať již samotných zdra­votních služeb jako takových, či konkrétních humánních léčivých přípravků. Vzniká tak ko­lize odborného a úhradového standardu. A tak se ve druhé části krátkého sdělení zaměříme na konkrétní příklad z rozhodovací praxe sou­dů, kdy soud mimo jiné řešil vztah odpověd­nosti lékaře za off-label použití přípravku a sys­témově stanovené úhrady pro off-label indikaci a zdůraznil, že: „Přednost autonomii lékaře dává i léková směrnice. Ta v recitálu 50 stanoví, že osoby způsobilé předepisovat léčivé přípravky musí být schopné vykonávat tuto funkci objek­tivně, aniž by byly ovlivňovány přímými nebo nepřímými finančními pobídkami. Nelze pro­to připustit, aby ošetřující lékař byl nastavením systému úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění fakticky tlačen k přede­pisování přípravků, které nemají registraci pro pacientovu indikaci, a tím na sebe mj. přebíral odpovědnost za případnou újmu na zdraví.“


Prezentace ke stažení

  • Mgr. Libor Štajer – Pojem lege artis jako základní povinnost lékaře versus realita

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu