This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Podpůrná léčba při radioterapii nádorů hlavy a krku

klinická onkologie

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.,

Souhrn

Autorský kolektiv: Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA, MUDr. Michal Černý, Ph.D., MUDr. Miroslav Hodek, MUDr. Petra Holečková, PhD., Prof. MUDr.Jan Klozar, CSc. , MUDr. Michal Votava

Radioterapie patří spolu s chirurgickou léčbou mezi hlavní kurativní léčebné modality pro skvamózní karcinomy hlavy a krku. U lokoregio­nálně pokročilých stadií je obvykle standardem chirurgický výkon a pooperační radioterapie, v případě vysokého rizika recidivy (pozitivní re­sekční okraje, extranodální propagace nádoru) pooperační konkomitantní chemoradioterapie. Konkomitantní chemoradioterapie (ev. radio­terapie samotná při kontraindikaci chemote­rapie) může být i primární/definitivní léčbou (inoperabilní nádory či kontraindikace operace, larynx záchovné postupy atd.). Lokoregionální kontrola je po pooperační i definitivní léčbě re­lativně vysoká – 5leté hodnoty se pohybují mezi 50–90 %, byť s velkou heterogenitou v závislosti na rozsahu tumoru, léčebné kombinaci a jed­notlivých prediktivních faktorech (lokalita, HPV status apod.). Pooperační i definitivní (chemo-) radioterapie je ale spojena s řadou nežádoucích účinků. Akutní toxicita kožní a především toxi­cita slizniční je spojena se ztrátou chuti k jídlu, bolestmi, vyšším rizikem infekce, poruchami příjmu potravy atd., což vše významně zhoršuje celkovou kondici a kvalitu života, v extrémních případech mohou být tyto komplikace i fatální. Chronická toxicita zahrnuje dlouhodobé polé­čebné komplikace, jako jsou xerostomie, dys-geuzie až ageuzie, polykací obtíže, aspirace, vý­znamná poléčebná fibróza může i polykání zne­možnit. Mezi vážné následky patří poradiační osteonekróza čelisti nebo podíl na ateroskleró­ze krčních cév. Uvedené i další chronické kom­plikace vedou často k sociální izolaci pacientů.

Přes relativně příznivé výsledky lokoregionální kontroly nemoci jsou 5leté hodnoty celkového přežití těchto pacientů významně nižší – opět v závislosti na jednotlivých faktorech se větši­nou pohybují v rozmezí 30–55 %. Mezi příčiny úmrtí patří nejen relabující onemocnění, dru­hé nádory a vedlejší onemocnění pacientů, ale významnou roli na úmrtí pacientů hrají právě výše zmíněné poléčebné komplikace a chro­nická toxicita léčby. Snížit jejich závažnost je možné správným výběrem příslušné modality, vlastním provedením léčby, ale také správně ve­denou podpůrnou léčbou. Z hlediska rozsahu a náročnosti podpůrné léčby i jejího významu je skupina nádorů hlavy a krku onkologickou dia­gnózou unikátní.

Výše uvedené skutečnosti vedly Českou ko­operativní skupinu pro nádory hlavy a krku, z.s. (CHNCCG), na konferenci na podzim 2021 ve Znojmě, k široké diskuzi, ze které vyplynu­lo, že v našich centrech je v této péči řada re­zerv. Podstatné je, že v kvalitní komplexní péči o pacienty s nádory hlavy a krku hrají zásadní roli dobře fungující týmy odborníků v rámci komplexních onkologických center (KOC). Pa­cient přicházející s touto diagnózou do centra by měl mít již primárně, kromě stanovení roz­sahu onemocnění a histologické diagnózy, také standardně zhodnocený nutriční stav (dotaz­ník nutričního rizika Pracovní skupiny nutrič­ní péče v onkologii), neboť včasná intervence ve smyslu zajištění nutrice může zlepšit celkové léčebné výsledky. I v případě indikace primární chirurgické léčby, pokud je předpokládána po­operační radioterapie, je nutné zajistit stomato­logické vyšetření a sanaci/extrakce chrupu tak, aby kvůli případně potřebné sanaci nemusela být odkládána pooperační radioterapie (riziko zhoršení léčebných výsledků). Důraz na kvalitu příjmu potravy, stav výživy či stomatologickou péči má být kladen i po absolvování kauzální léčby v rámci poléčebného sledování. Každé KOC by mělo mít ideálně zajištěnou péči pro pacienty s poruchami polykání, nutriční porad­nu i specializovanou stomatologickou poradnu pro pacienty po radioterapii. V rámci poléčeb­ného sledování bychom měli klást důraz nejen na lokální a distální kontrolu nemoci, ale i včas­né řešení chronické toxicity. V současné době pracovní skupina CHNCCG připravuje materiál, který mimo jiné naváže i na stávající tuzemská doporučení péče o sliznice a kůži (Vokurka S. a kol. Klin Onkol 2021, Cvek J. a kol. Klin Onkol 2021) a přispěje ke zlepšení léčebných výsledků a kvality života pacientů s nádory hlavy a krku.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA MUDr. Michal Černý, Ph.D. MUDr. Miroslav Hodek MUDr. Petra Holečková, PhD. Prof. MUDr.Jan Klozar, CSc. MUDr. Michal Votava – Podpůrná léčba při radioterapii nádorů hlavy a krku

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu