This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Novinky v léčbě metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

klinická onkologie, karcinom prostaty, urologie, karcinom prostaty

MUDr. Otakar Čapoun

Souhrn

Autor: MUDr. Otakar Čapoun

Metastatický karcinom prostaty (mKP) má ze všech stadií nejhorší prognózu. Základní léč­bou mKP je hormonální blokáda (androgen deprivation therapy – ADT). Účinnost doceta­xelu nebo abirateronu v první linii léčby spolu se standardní ADT byla již publikována. Stu­die CHAARTED prokázala prodloužení přežití o téměř 14 měsíců a snížení rizika úmrtí o 39 % u pacientů léčených šesti cykly docetaxelu a ADT proti samotné ADT. Studie LATITUDE prokázala snížení rizika úmrtí o 38 % a rizika progrese o 53 % u pacientů léčených abirate­ronem a současně ADT proti samotné ADT. Mezi hlavní nežádoucí účinky docetaxelu patří neutropenie a febrilní neutropenie. Nežádoucí účinky abirateronu představují hlavně hyper­tenze, hypokalemie a elevace jaterních testů. V roce 2018–2019 byly publikovány výsledky studií s dalšími antiandrogeny v první linii léčby mKP. Studie fáze III (ENZAMET) randomizovala pacienty k podání enzalutamidu nebo stan­dardnímu antiandrogenu. Enzalutamid snížil riziko úmrtí o 33 % (p = 0,002). Studie ARCHES randomizovala pacienty k podání enzalutami­du nebo placeba. Riziko radiografické progre­se bylo ve skupině s enzalutamidem sníženo o 61 % (p < 0,001). Studie TITAN randomizovala pacienty k apalutamidu + ADT nebo placebu + ADT. Po dvou letech sledování došlo ke sní­žení rizika úmrtí nebo radiografické progrese ve skupině s apalutamidem o 52 % (p < 0,001).

S novými preparáty přibývá také možností jejich kombinací se standardní ADT v léčbě primár­ně mKP. Závěr sdělení se tak věnuje výhodám a nežádoucím účinkům jednotlivých kombinací léčby.

Přednáška byla podpořena projektem RVO-VFN64165.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Otakar Čapoun – Novinky v léčbě metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty_Otakar Čapoun

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu