This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Nové trendy v imunoterapii karcinomu prsu

klinická onkologie, karcinom prsu, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Souhrn

Triple negativní karcinom prsu (TNBC) je hetero­genní onemocnění. TNBC je ve vztahu k imuno­terapii (IO) nejvhodnějším subtypem, a to zejmé­na pro jeho mutační nálož, infiltraci T-lymfocyty (TILs) a overexpresi PD-L1. Senzitivita k checkpo­int inhibitorům je podmíněna zastoupením a významem jednotlivých biomarkerů v imu­nogramu a liší se mezi onemocněním časným a metastatickým. Identifikace subtypů vhodných k IO počítá s možností nalezení subtypů imunit­ně aktivovaných s vysokou senzitivitou k IO i sub­typů, které by k IO mohly být citlivé v kombinaci s chemoterapií a/nebo cílenou terapií.

Z dostupných dat je známo, že aktivace imu­nitní odpovědi (přítomnost TILs) zlepšuje prognózu časného TNBC a zvyšuje jeho che­mosenzitivitu. Dvojice neoadjuvantních studií (Keynote-522 a Impassion031) deklaruje přínos IO v kombinaci s chemoterapií založené na an­tracyklinech a taxanech (a karboplatině ve stu­dii Keynote-522) u pacientek s vysoce rizikovým TNBC stadia II–III. V obou studiích z IO profito­valy jak nemocné PD-L1 negativní, tak zejména nemocné PD-L1 pozitivní, u kterých patologic­ké kompletní remise (pCR) dosáhlo téměř 70 % z nich.

V léčbě metastatického TNBC lze efekt IO oče­kávat zejména v I. linii léčby a při kombinaci IO s chemoterapií. Otázka nejvhodnějšího part­nera k IO není zcela jasná, korelace mezi efek­tem IO a PD-L1 pozitivitou je ale zřejmá.

Přenáška pojednává o základních faktech IO v léčbě TNBC, postavení jednotlivých biomar­kerů a dopadech aktuálních dat na klinickou praxi.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D. – Zuzana Bielčiková_Nové trendy v imunoterapii karcinomu prsu

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu