This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Nové postupy v léčbě časných stadií NSCLC

klinická onkologie, karcinom plic

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., z Onkologické kliniky 1.LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ Praha použil na úvod citaci ze slidu prof. Lischkeho: „Innovate or die“, a tím zdůraznil nutnost zavádění nových léčebných postupů, což platí i pro oblast nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), zejména časných stadií. Cíl jejich léčby je kurativní. Inovace léčebných postupů spočívá například v zařazení imunoterapie do algoritmu léčby časných stadií. Mezi novinkami zmínil třeba anti-PD-L1 imunoterapii s durvalumabem po chemoradioterapii, či adjuvantní podání osimertinibu po dobu tří let po standardní chemoterapii. Podrobněji hovořil o nové perspektivní možnosti léčby časných stadií NSCLC, kterou představuje perioperační podání imunoterapie. Budoucnost spočívá v posunu neoadjuvantní a adjuvantní imunoterapie do léčby časných operabilních stadií NSCLC. V této souvislosti prezentoval data z jednotlivých klinických studií. Zmínil také nový koncept hodnocení léčebné odpovědi především na základě biopsie – major pathologic response (MPR). Závěrem shrnul budoucí nové postupy v léčbě časných stadií NSCLC: imunoterapie checkpoint inhibitory (ICI) se stane definitivní součástí standardních léčebných algoritmů léčby ve všech stadiích onemocnění, ICI přestane být léčbou s paliativním záměrem, ICI bude ve vybraných indikacích léčbou s dlouhodobým kurativním záměrem, budoucnost je v precizní sofistikované imunopredikci.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Nové postupy v léčbě časných stadií NSCLC

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu