This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Nefrektomie v éře/době imunoterapie (proti)

klinická onkologie, urologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

MUDr. Vojtěch Fiala

Souhrn

ÚVOD

Ještě před několika lety byla cytoredukční nefrektomie (CN) standardem v léčbě metasta­tického světlobuněčného renálního karcinomu (mRCC). S rozvojem cílené imunoterapie a pub­likací studií CARMENA a SURTIME došlo k pře­hodnocení postoje k CN u mRCC.

Dlouhou dobu používaná léčba interleuki­nem-2 či interferonem alfa měla nízkou kli­nickou odpověď u pacientů s metastatickým postižením. Cytoredukční nefrektomie před­stavovala v té době benefit v prodloužení doby přežití. Po roce 2000 byl v rámci studií a poslé­ze s plnou registrací uveden inhibitor tyrosinki­názy sunitinib.

V roce 2018 byly publikovány výsledky studie CARMENA. Ta srovnávala skupinu pacientů s mRCC léčenou pouze sunitinibem a skupinu pacientů, která po léčbě sunitinibem podstou­pila CN. V rámci těchto výsledků nebyla proká­zána inferiorita podání samotného kinázového inhibitoru. Na základě toho byla upravena do­poručení pro léčbu mRCC. V tomto kontextu byla role CN upozaděna a rezervována pro pa­cienty s nízkoobjemovým onemocněním, dob­rým performance statusem a příznivou prognó­zou. V současnosti jsou již v 1. linii léčby užívány checkpoint inhibitory.

Předpokládá se, že v souvislosti s dalším pokro­kem ve výzkumu cílené protinádorové léčby by se CN mohla opět stát součástí managemen­tu mRCC. Její role by však měla být v podpoře imunitní odpovědi na systémovou léčbu, která by se ideálně nemusela v peroperačním období přerušovat.

ZÁVĚR

Na základě aktuálně dostupných informací není CN metodou volby u pacientů s mRCC a měla by být provedena pouze ve vybraných indika­cích u pacientů, u kterých perioperační rizika a oddálení systémové léčby nezhorší celkovou prognózu.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Vojtěch Fiala – Nefrektomie v éře imunoterapie (proti)

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu