This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Nefrektomie v éře/době imunoterapie (pro)

klinická onkologie, urologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Souhrn

Cytoreduktivní nefrektomie byla, je a bude po­někud kontroverzním tématem v algoritmu léč­by metastatického renálního karcinomu. Zatím v éře ne příliš účinné léčby cytokiny a chemote­rapií byl její benefit spatřován především v mož­nosti dosažení parciální či výjimečně kompletní remise metastáz po tomto výkonu, tento jev byl však spíše raritní. V době cílené terapie tyrozin­kinázovými inhibitory je již její úloha čím dál více zpochybňována a vše je pak poněkud akcento­váno v době moderní imunoterapie. Jsme toho názoru, že situace ohledně indikace tohoto ope­račního výkonu není zdaleka tak jednoznačná, jak se může zdát. Naopak, pokud je cytoreduk­tivní nefrektomie správně indikována, má ne­sporný vliv na celkové přežití pacientů a měla by být zvážena v rámci multioborového týmu ne­jen vstupně při započetí systémové onkologic­ké léčby, ale i v jejím dalším průběhu. Podobné je to u metastazektomií. Naše sdělení se věnuje právě problematice vhodnosti cytoreduktivní nefrektomie v éře moderní imunoterapie.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. – Nefrektomie v éře imunoterapie (pro)

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu