This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Nádorové mikroprostředí jako cesta k precizní onkologii

klinická onkologie

MUDr. Iva Benešová

Souhrn

Současná klasifikace nádorů, ze které vychá­zí následná predikce prognózy a způsob léčby pacienta, je založena na tumor-centrickém po­hledu. Nicméně správné nastavení imunitního systému je klíčové pro úspěšnou léčbu. Popis mikrosatelitové nestability, mutací a specifické genové exprese v nádorech odráží jejich imu­nogenicitu neboli schopnost vyvolat buněčnou a humorální imunitní odpověď. Zároveň TNM klasifikace poukazuje na úspěšnost imunitního systému v eradikaci nádoru. Nicméně klinické výsledky se mohou výrazně lišit mezi pacienty se stejnou TNM klasifikací, a proto lze ke zpřesnění prognózy pacientů využít metodu immunosco­re, která se ukazuje být efektivnější ve stratifika­ci pacientů v porovnání s TNM klasifikací a lépe predikuje odpověď k neoadjuvantním terapiím. Tyto příklady poukazují na vhodnost doplnit současnou klasifikaci nádorů o analýzu imu­nitního systému v nádorovém mikroprostředí, které se liší nejen mezi různými typy nádorů, ale i mezi jednotlivými pacienty. Nádorové mikro­prostředí se dělí na základě imunitní infiltrace do 4 skupin: 1) nádory vysoce infiltrované imu­nitními buňkami, které efektivně rozpoznáva­jí nádorové buňky a likvidují je (hot tumors); 2) nádory, ve kterých je efektivní protinádorová imunita omezena imunosupresivním prostře­dím (altered-immunosuppressed tumors); 3) ná-dory, u kterých se imunitní buňky nemohou do­stat do centra tumoru z důvodu fyzické peritu­morózní bariéry či nepřítomnosti adekvátních chemoatraktantů (altered-excluded tumors); 4) nádory, u kterých není přítomen imunitní infiltrát (cold tumors). Každá z těchto skupin vyžaduje jinou intervenci, a proto je znalost stavu imunitního systému v nádorovém mik-roprostředí u konkrétního pacienta důležitým krokem k precizní onkologii.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Iva Benešová – Nádorové mikroprostředí jako cesta k precizní onkologii

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu