This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Možnosti ochrany reprodukčních funkcí během pánevní radioterapie

klinická onkologie

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. David Cibula, CSc., z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK se ve svém vystoupení zaměřil především na technologie zachování reprodukce. Definitivní počet oocytů je dán již při narození, dále se již pouze snižuje. Rovněž radioterapeutické dávky folikulární aparát snižují, některé jsou zcela toxické a zlikvidují jej. Prof. Cibula hovořil především o chirurgické technice, tzn. o vysunutí vaječníků mimo ozařovací pole tak, aby byly zachovány jak gonády, tak hormonální aktivita, i když zde existuje riziko ovariálních metastáz. Nejvíce dat je k dispozici u cervikálního karcinomu. Mezi rizika tohoto výkonu patří bolest, poranění ovariálních cév, případně torze. Nejdůležitějším faktorem pro zachování funkce vaječníků je pozice ovarií před ozařováním. Dostatek dat existuje také pro karcinomy endometria, kde se vždy zvažuje také riziko postižení adnex. Dříve se automaticky prováděla adnexektomie, dnes se k ní u žen s dobrou prognózou nepřistupuje. Kontroverzní jsou názory u low grade endometriálního stromálního sarkomu. V závěru se prof. Cibula zaměřil na oblast dělohy, která je méně radiosenzitivní. V té souvislosti zmínil některé kazuistiky a prezentoval zajímavé záběry z transpozice dělohy, představující inovativní řešení zachování funkce vaječníku. Závěrem shrnul, že transpozice ovarií je vhodná u premenopauzálních žen, riziko komplikací se pohybuje mezi 2–10 %, pro zachování ovariálních funkcí je klíčové dostatečné kraniální vysunutí ovaria. Data ukazují, že onkologické výsledky nejsou zhoršeny u karcinomu děložního hrdla a endometria, kontroverzní jsou výsledky u low grade endometriálního stromálního sarkomu a minimum dat existuje pro karcinom rekta.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. David Cibula, CSc. – Možnosti ochrany reprodukčních funkcí během pánevní radioterapie

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu