This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

MOŽNOSTI ČELISTNÍ CHIRURGIE PŘI ŘEŠENÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ RADIOTERAPIE

chirurgie, klinická onkologie, nádory hlavy a krku

MUDr. MDDr. Nima Mahdian, Ph.D.

Souhrn

Autorský kolektiv: MUDr. MDDr. Nima Mahdian, Ph.D., MUDr. Gabriela Pavlíková, MUDr. Vasilis Vlachopulos, prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.

Osteoradionekróza čelistních kostí je jednou z nejzávažnějších komplikací radioterapie v ob­lasti hlavy a krku. Častěji bývá postižena dolní čelist, která je také ohrožena rizikem patologické fraktury. Jedná se o velmi těžce řešitelný stav sni­žující kvalitu života onkologických pacientů. Cí­lem studie bylo zhodnotit úspěšnost léčby za pě­tileté období. Kromě toho se autoři také zaměřují na hodnocení kvality života těchto pacientů. Au­toři hodnotí jejich terapeutický protokol a prezen­tují své zkušenosti s léčbou pacientů postižených touto diagnózou za posledních 5 let. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin podle stadia onemocně­ní dle Notaniho. Hodnocen byl způsob ošetření ve vztahu ke stadiu onemocnění pacienta. Dále byla hodnocena incidence patologické fraktury u pacientů ve stadiu Notani II ve vztahu k užití zevního fixátoru jakožto prevence patologic­ké fraktury. U pacientů ve stadiu Notani III byla hodnocena úspěšnost zhojení ve vztahu k užití zevního fixátoru. Za pomoci dotazníku byla také hodnocena kvalita života v době, kdy pacienti měli rozvinutou osteoradionekrózu ve srovnání s dobou, kdy zevní fixátor nosili.

Osteoradionekróza je onemocnění, které snižuje kvalitu života pacientů po proběhlé onkologické terapii. Její léčba je svízelná a vyšší stadium one­mocnění s sebou přináší větší komplikace. Při řeše­ní tohoto onemocnění má chirurgický přístup své nezastupitelné místo. V posledních letech se také osvědčuje užití zevního fixátoru, který jednoznač­ně snižuje komplikace při léčbě osteoradionekrózy.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. MDDr. Nima Mahdian, Ph.D. – Možnosti čelistní chirugie při řešení závažných nežádoucích účinků radioterapie_Nima Mahdian_Vasilis Vlachopulos

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu