This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Molekulární tumor board a zkušenosti FN Brno

klinická onkologie

MUDr. Michal Eid

Souhrn

Je zřejmé, že dosavadní vývoj vede od léčby ne­cílené k léčbě cílené, precizní, více účinné a snad i méně toxické. Vrcholem současného poznání je snaha o pochopení heterogenity a odlišného chování histologicky stejných nádorů ve stejné lokalizaci, neboť již není pochyb o tom, že každý nádor je unikátní, a tedy unikátním by měl být i léčebný postup. Komplexní genomové profilo­vání přináší v tomto ohledu do solidní onkologie velký posun. Význam tohoto přístupu dokazuje i rozvíjející se doporučení pracovní skupiny pro precizní medicínu při ESMO®. V podmínkách ČR jsou molekulární tumor boardy soustředěny do některých komplexních onkologických cen­ter, které jsou vázány na univerzitní pracoviště.

Ve FN Brno byl oficiálně tento typ tumor boardu ustanoven v květnu 2021. Do prosince 2021 bylo sekvenování nové generace (NGS) provedeno u 71 pacientů s různými pokročilými a většinou výrazně předléčenými malignitami. U 43 pa-cientů (61 %) byla nalezena alespoň jedna tar­getabilní aberace pomocí NGS. Celkem bylo u těchto pacientů nalezeno 82 targetabilních aberací. U dalších 5 projednaných pacientů (7 %) byla imunohistochemicky prokázaná pozitivita PD-L1. Doporučení molekulárního tumor boar­du slouží i jako podpůrný argument v žádosti na paragraf 16. K dnešnímu dni bylo podáno ve FN Brno celkem 14 žádostí. Pozitivní vyjád­ření jsme obdrželi v 8 případech, zamítnutí ve 3 případech a v dalších 3 případech se na stano­visko revizního lékaře stále čeká. Efekt doporu­čené terapie po 3 měsících od zahájení je pro­zatím možné hodnotit u 6 pacientů: 1 parciální remise, 2 stabilizace a 3 progrese, tedy kontrola onemocnění byla dosažena v 50 %.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Michal Eid – Molekulární tumor board a zkušenosti FN Brno

Podobné

22. 2. 2023 | CZE

Současný a budoucí pohled na léčbu ADT u...

klinická onkologie, karcinom prostaty

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. Dr. med. Kurt Miller, MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

14. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu