This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Molekulárně cílená léčba karcinomu plic – standard a novinky

klinická onkologie, karcinom plic

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Cílená (terčová) biologická léčba se zatím vy­užívá u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Jedná se o preparáty, které zasahují selektivně do nitrobuněčných pochodů v ná­dorové buňce.

V našem sdělení se budeme nejprve zabývat inhibitory tyrosinkinázy receptoru epidermál­ního růstového faktoru (EGFR). Jsou to níz­komolekulární látky, které vazbou na EGFR, jenž je ve velkém počtu exprimován na povr­chu nádorových buněk, blokují signální drá­hy do buněčného jádra. V léčbě pokročilého NSCLC jsou po stanovení diagnózy v součas­nosti využívány inhibitory tyrosinkinázy (TKI) EGFR první, druhé a třetí generace – erloti­nib, gefitinib, afatinib, osimertinib i dakomi­tinib u nemocných s průkazem aktivačních mutací genu EGFR. Pro překonání získané rezistence díky mutaci T790M byl vyvinut osi­mertinib.

Z ALK inhibitorů jsou k dispozici krizotinib, který je indikován i pro léčbu dospělých pa­cientů s ROS1-pozitivním pokročilým NSCLC, dále alektinib, ceritinib, brigatinib. Selektivní silný ALK- a ROS1-TKI, který vykazuje aktivitu proti rezistentním mutacím po léčbě ALK in­hibitory první a druhé generace, je lorlatinib.

BRAF inhibitor dabrafenib v kombinaci s tra­metinibem je indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým NSCLC s mutací V600 genu BRAF.

Inhibitor angiogeneze je nintedanib. Je indiko­ván ve 2. linii léčby u adenokarcinomu společ­ně s docetaxelem.

Monoklonální protilátka, která blokuje VEGFR, je bevacizumab, který je v kombinaci s chemo­terapií na bázi platinového derivátu po dobu4 cyklů a pak podávaný do progrese (pokračo­vací udržovací léčba) indikován u nemocných s NSCLC jiné než skvamózní morfologie. Ne­citumumab je plně humánní monoklonální protilátka typu IgG1 s vysokou vazebnou afi­nitou k extracelulární vazebné doméně EGFR. Ramucirumab je plně humánní monoklonální protilátka typu IgG1 s vysokou afinitou k ex­tracelulární vazebné doméně receptoru typu 2 pro VEGF.

Díky preparátům biologické léčby došlo v pří­padě NSCLC ke zlepšení přežití především u neoperabilních místně pokročilých a me­tastatických NSCLC.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. – Jana Skřičková_Molekulárně cílená léčba karcinomu plic – standard a novinky

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu