This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Molekulárně cílená léčba karcinomu plic – standard a novinky

klinická onkologie, karcinom plic

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Souhrn

Cílená (terčová) biologická léčba se zatím vy­užívá u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Jedná se o preparáty, které zasahují selektivně do nitrobuněčných pochodů v ná­dorové buňce.

V našem sdělení se budeme nejprve zabývat inhibitory tyrosinkinázy receptoru epidermál­ního růstového faktoru (EGFR). Jsou to níz­komolekulární látky, které vazbou na EGFR, jenž je ve velkém počtu exprimován na povr­chu nádorových buněk, blokují signální drá­hy do buněčného jádra. V léčbě pokročilého NSCLC jsou po stanovení diagnózy v součas­nosti využívány inhibitory tyrosinkinázy (TKI) EGFR první, druhé a třetí generace – erloti­nib, gefitinib, afatinib, osimertinib i dakomi­tinib u nemocných s průkazem aktivačních mutací genu EGFR. Pro překonání získané rezistence díky mutaci T790M byl vyvinut osi­mertinib.

Z ALK inhibitorů jsou k dispozici krizotinib, který je indikován i pro léčbu dospělých pa­cientů s ROS1-pozitivním pokročilým NSCLC, dále alektinib, ceritinib, brigatinib. Selektivní silný ALK- a ROS1-TKI, který vykazuje aktivitu proti rezistentním mutacím po léčbě ALK in­hibitory první a druhé generace, je lorlatinib.

BRAF inhibitor dabrafenib v kombinaci s tra­metinibem je indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým NSCLC s mutací V600 genu BRAF.

Inhibitor angiogeneze je nintedanib. Je indiko­ván ve 2. linii léčby u adenokarcinomu společ­ně s docetaxelem.

Monoklonální protilátka, která blokuje VEGFR, je bevacizumab, který je v kombinaci s chemo­terapií na bázi platinového derivátu po dobu4 cyklů a pak podávaný do progrese (pokračo­vací udržovací léčba) indikován u nemocných s NSCLC jiné než skvamózní morfologie. Ne­citumumab je plně humánní monoklonální protilátka typu IgG1 s vysokou vazebnou afi­nitou k extracelulární vazebné doméně EGFR. Ramucirumab je plně humánní monoklonální protilátka typu IgG1 s vysokou afinitou k ex­tracelulární vazebné doméně receptoru typu 2 pro VEGF.

Díky preparátům biologické léčby došlo v pří­padě NSCLC ke zlepšení přežití především u neoperabilních místně pokročilých a me­tastatických NSCLC.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. – Jana Skřičková_Molekulárně cílená léčba karcinomu plic – standard a novinky

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu