This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Karcinom močového měchýře – doporučené postupy v lokální terapii a operativě

klinická onkologie

prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MHA

Souhrn

Pacienti s tumory Ta, T1 a tumorem in situ (NMIBC – non-muscle-invasive bladder cancer) nejsou běžně léčeni na onkologii. V době diagnó­zy má 75 % pacientů NMIBC. Tyto nádory lze zcela odstranit transuretrální resekcí. Charakteristickou vlastností je vysoká četnost recidiv, která dosahuje v rámci dlouhodobého sledování až 80 %. Význam­né je i riziko progrese, tedy přechodu do invaziv­ní formy karcinomu, která je spojená se špatnou prognózou. V léčbě pacientů s NMIBC usilujeme o snížení četnosti recidiv prostřednictvím zvýšení kvality transuretrální resekce a pomocí intravezi­kální léčby. Intravezikální léčba je podle doporu­čení Evropské urologické společnosti indikována u každého pacienta s NMIBC. U pacientů s nízkým rizikem recidivy/progrese by mělo být provedeno bezprostřední pooperační (do 6 hodin od výkonu) intravezikální podání cytostatika s velkou moleku­lou, například Mitomycinu C, které působí na nádo­rové buňky uvolněné během transuretrální resek­ce. U pacientů se středním rizikem je nutné navázat další ambulantní intravezikální chemoterapií. Pa­cient dochází na výplachy močového měchýře iniciálně v týdenních a následně měsíčních inter­valech. Celkově léčba trvá 6 až 12 měsíců, je dobře tolerovaná, dokáže snížit riziko recidivy NMIBC, ale nedokáže ovlivnit riziko progrese. U vysoce riziko­vých pacientů je standardem intravezikální léčba vakcínou BCG (Bacillus Calmette-Guerin). Jedná se o živou vakcínu odvozenou od tuberkulózního my­kobakteria. Léčba BCG vakcínou je účinnější než intravezikální chemoterapie, dokáže ve větší míře snížit riziko recidivy a zdá se, že v krátkodobém ho­rizontu dokáže snížit i riziko progrese. Léčba je však ve srovnání s intravezikální chemoterapií spojena s větším výskytem nežádoucích účinků. Závažné nežádoucí účinky ve smyslu BCG sepse mohou vzniknout v souvislosti s traumatickou katetrizací močového měchýře, kdy se mykobakterie dosta­nou do krevního oběhu. V případě selhání léčby vakcínou BCG je jediným onkologicky bezpečným způsobem léčby radikální cystektomie.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MHA – Karcinom močového měchýře – doporučené postupy v lokální terapii

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu