This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Jak se mění možnosti léčby metastatického triple negativního karcinomu prsu?

klinická onkologie, karcionm prsu

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Souhrn

Triple negativní karcinom prsu (TNBC) je ter­mín, který se historicky používá pro karcino­my, které postrádají expresi estrogenového receptoru (ER), progesteronového recepto­ru (PR) a receptoru 2 lidského epidermálního růstového faktoru (HER2). TNBC má tendenci se chovat agresivněji než jiné typy karcinomu prsu. Za „triple negativní“ karcinom považu­jeme nádory, které mají < 1 procento exprese ER a PR, jak bylo stanoveno imunohistochemií (IHC), a které jsou pro HER2 buď 0 až 1+ pomo­cí IHC, nebo IHC 2+ a fluorescenční hybridiza­ce in situ (FISH) negativní (neamplifikovaná). Ačkoli základní principy diagnostiky a léčby TNBC jsou podobné principům u ostatních typů karcinomu prsu, mnoho aspektů, včetně rizikových faktorů, molekulárních a patologic­kých charakteristik, časté hereditární závislosti a citlivosti na chemoterapii, je pro TNBC jedi­nečných. TNBC představuje asi 10–15 % všech karcinomů prsu TNBC diagnostikujeme čas­tější u žen mladších 40 let, které mají mutaci BRCA1. Tyto karcinomy rostou a šíří se rychle­ji, mají omezené možnosti léčby a mají hor­ší prognózu. Důvodem, proč má TNBC méně možností léčby než jiné typy invazivního kar­cinomu prsu, je nepřítomnost léčebných cílů, protože nádorové buňky nemají estrogenové nebo progesteronové receptory nebo dosta­tek proteinu HER2, aby hormonální terapie nebo cílené léky HER2 fungovaly. Donedávna nám tedy zbývala pouze chemoterapie. V pří­padech, kdy se karcinom prsu rozšířil do jiných částí těla (stupeň IV), může být zvážena plati­nová chemoterapie, cílené léky, jako je inhibitor PARP nebo konjugát protilátka–lék, nebo imu­noterapie s chemoterapií. Léčebné možnosti se v poslední době ale stále rozšiřují. Právě nyní máme v ČR exkluzivní přístup k novému kon­jugátu cytostatika s protilátkou, sacituzumabu govitecanu, s excelentními výsledky klinických studií, v rámci Compassionate Use Programu.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – Jak se mění možnosti léčby metastatického triple negativního

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu