This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Intervalový karcinom – na vině je radiolog?

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Petra Steyerová

Souhrn

Intervalový karcinom prsu je karcinom, který se manifestuje mezi dvěma intervaly pravidelné­ho mamografického screeningu. Tyto nádory mají většinou větší velikost, vyšší stadium a horší prognózu, srovnatelnou s nádory detekovanými mimo screeningový program (v rámci diagnos­tických vyšetření pacientek se symptomy).

Výskyt intervalových karcinomů ve screenin­govém systému je nevyhnutelný (jedná se cca o 20 % z celkem zachycených nádorů), nicmé­ně počet takto diagnostikovaných nádorů zá­leží na množství faktorů. Na straně nádoru je to agresivita některých typů karcinomů (u pravých intervalových karcinomů se jedná častěji o HER pozitivní či triple negativní subtyp karcinomu), jejich vzhled v zobrazovacích metodách (např. vyšší frekvence intervalových nádorů je u lobulár­ního typu karcinomu, který bývá na mamografii hůře detekovatelný) či například uložení nádoru; na straně pacientky jsou to faktory jako mladší (premenopauzální) věk, pozitivní rodinná anam­néza, nižší BMI; v oblasti diagnostiky pak zejména denzita prsu a k ní vztažené problémy s detekcí a dále různé faktory, které odrážejí kvalitu zobra­zení a hodnocení snímků, techniky a organizace screeningového programu.

Z hlediska diagnostiky rozlišujeme několik typů intervalových karcinomů podle změny obrazu v mamografii: pravý intervalový karcinom (vzniklý de novo v místě, které bylo mamograficky dobře vyšetřitelné), který reprezentuje největší podíl in­tervalových karcinomů (cca 50 %), dále karcinom okultní či s minimálními známkami (oblast ne­hodnotitelná či jen obtížně detekovatelný nález na předchozí mamografii) (cca 30 %) a dále kar­cinom přehlédnutý, tedy chybně interpretovaný mamografický nález (cca 20 %).

Míra intervalových karcinomů se ve světě pohy­buje mezi 7 až 43 / 10 000 screeningů. Tento ši­roký interval odráží zejména různost screeningo­vých systémů a přístup k diagnostice v různých zemích; dobrou zprávou je, že v České republice se pohybujeme na spíše dolním intervalu této hranice. V této přednášce budeme společně dis­kutovat různé přístupy, kterými lze výskyt interva­lových karcinomů ovlivnit.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Petra Steyerová – Petra Steyerová_Intervalový karcinom – na vině je radiolog

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu