This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

25. 1. 2019 | CZE

Imunoterapie hepatocelulárního karcinomu s výhledem do budoucna

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Souhrn

Autor: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

ÚVOD
Dlouhodobě měl monopol v systémové léčbě hepatocelulárního karcinomu tyrosinkinázový inhibitor sorafenib. Nově je registrován tyrosinkinázový inhibitor regorafenib do 2. linie po progresi na sorafenibu, neregistrovaný je tyrosinkinázový inhibitor cabozantinib. Do 2. linie po selhání sorafenibu má indikaci také monoklonální protilátka proti VEGFR2 ramucirumab (jen při AFP ≥ 400 ng/ml). Jasně pozitivní výsledky studií časné fáze s inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce vedly k zařazení imunoterapie do algoritmů systémové léčby hepatocelulárního karcinomu jak v Evropě (doporučení ESMO), tak v USA (NCCN), i když ještě nemáme výsledky studií fáze III. Inhibitor PD-1 nivolumab byl testován ve studii fáze I/II CheckMate 040, do které bylo zařazeno celkem 262 pacientů s hepatocelulárním karcinomem, kteří mohli být dříve léčeni sorafenibem.

VÝSLEDKY A ZÁVĚR
ORR 20 % (RECIST 1.1), PFS 9 měsíců. Sto čtyřicet pět pacientů bylo předléčeno sorafenibem a medián celkového přežití byl u této podskupiny 15,6 měsíce (13,2–18,9), což je zřetelně lepší výsledek proti celkovému přežití, kterého bylo dosaženo ve studiích fáze III s jinými léky u obdobné skupiny pacientů. V této studii nebyl prokázán prediktivní význam exprese PD-L1 pro účinnost nivolumabu. V nejbližší době je očekávána studie fáze III CheckMate 459, ve které je testována účinnost nivolumabu ve srovnání se sorafenibem v 1. linii. Protilátka anti-PD-1 pembrolizumab prokázala účinnost ve studii fáze II KEYNOTE-224 u předléčených pacientů sorafenibem (ORR 16,3 %, medián TTP 4,9 měsíce, medián celkového přežití 12,9 měsíce). Běží studie fáze III HIMALAYA, která v 1. linii testuje durvalumab v monoterapii a s tremelimumabem, imunoterapie je testována také jako adjuvancepo resekci nebo ablaci hepatocelulárního karcinomu.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. – Imunoterapie hepatocelulárního karcinomu s výhledem do budoucna_Tomášek

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu