This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

HPV-asociované karcinomy hlavy a krku

klinická onkologie

Prof. MUDr.Jan Klozar, CSc. ,

Vysoce rizikové typy lidských papilomavirů (HR HPV) jsou jasně prokázaným rizikovým fakto­rem části dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku. Jde o většinu nádorů orofaryngu, zejmé­na v oblasti patrových tonzil a kořene jazyka.

K rizikovým faktorům nádorů hlavy a krku pat­ří především užívání tabáku a excesivní konzu­mace alkoholu. Charakteristický typ pacienta s dlaždicobuněčným nádorem hlavy a krku se vyznačuje významným abúzem těchto fakto­rů, často též nižším vzděláním a zpravidla též nižším zájmem o vlastní zdraví. Profil pacientů s HPV pozitivními tumory je však odlišný od pa­cientů s nádory negativními. Pacienti s HPV po­zitivními nádory jsou zpravidla poněkud mladší, vzdělanější, mají méně komorbidit, vyšší socio­ekonomický status a liší se v kuřáckých zvyk­lostech a podle některých studií i v konzumaci alkoholu a v sexuálním chování. HPV pozitivní primární nádory jsou často menší, ale mají větší regionální metastázy, které jsou často cystické. Nezřídka je u metastáz v krčních uzlinách s ne­známým primárním nádorem dalším vyšetřo­váním nalezen HPV pozitivní tumor orofaryn­gu. Pozitivita p16 metastázy tak může indikovat pravděpodobnou lokalizaci primárního tumoru.

Mnoho studií prokázalo lepší prognózu u pa­cientů s HPV asociovanými nádory. HPV status je silnějším prognostickým faktorem než dosud běžně používané klinické ukazatele. To je hlav­ním důvodem pro vznik zvláštní kategorie pro HPV pozitivní orofaryngeální tumory v osmém vydání TNM klasifikace.

Z klinických odlišností vyplývají úvahy o modifi­kaci léčebné strategie pro pacienty s HPV pozi­tivními karcinomy ve smyslu deeskalace léčby. Probíhá řada studií a k dispozici jsou již výsledky některých z nich.

V současné době neexistují léčebná doporuče­ní, která by modifikovala výběr modality nebo intenzity léčby pro pacienty s HPV pozitivními karcinomy hlavy a krku.


Prezentace ke stažení

  • Prof. MUDr.Jan Klozar, CSc. – HPV-asociované karcinomy hlavy a krku

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu