This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 1. 2022 | CZE

Hepatocelulární karcinom

klinická onkologie

MUDr. Eugen Kubala

Souhrn

MUDr. Eugen Kubala z Onkologické kliniky 1 LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice prezentoval ve svém vystoupení Novinky v léčbě hepatocelulárního karcinomu (HCC), které zazněly na kongresech ASCO GI 2022, ASCO 2021 a ESMO 2021. Věnoval se především hledání optimální léčby hepatocelulárního karcinomu v 1. (studie HIMALAYA, LAUNCH a IMbrave150) a 2. linii léčby (KEYNOTE-394 a 240). Snažil se zodpovědět otázky, týkající se stanovení správného použití lokoregionální léčby kombinace TACE (transarteriální chemoembolizace)a systémové léčby (TKI, imunoterapie), výběru systémové léčby monoterapie nebo kombinované léčby a zvolení správné sekvence léčby. Závěrem shrnul, že studie HIMALAYA, jedna z největších studií fáze III s dlouhodobým sledováním, prokázala roli imunoterapie u chirurgicky neresekabilního HCC. Zvolila nový přístup primární anti-CTLA-4 léčby s jednorázovou dávkou kombinované imunoterapie, po níž následovala jediná látka – durvalumab. Poukázal na zajímavé výsledky u pacientů studie IMbrave150, kteří i po radiologické progresi pokračovali v léčbě s atezolizumabem plus bevacizumabem. Upozornil však na nedostatky výsledků hodnocení. Studie LAUNCH dosáhla statisticky významných rozdílů u pacientů LEN-TACE (Lenvatinib v kombinaci s transkatétrovou arteriální chemoembolizací) oproti monoterapii LEN. Výsledky studie opravňují tuto léčbu zařadit do 1. linie léčby lokálně pokročilého HCC. Studie KEYNOTE-224 a KEYNOTE-240 podpořily použití pembrolizumabu v léčbě pokročilého HCC ve 2. linii léčby, výsledky studií KEYNOTE-224 a KEYNOTE-394 pak jeho použití v léčbě pokročilého HCC ve 2. linii léčby.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Eugen Kubala – Hepatocelulární karcinom

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu