This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

DETEKCE SOLITÁRNÍCH PLICNÍCH UZLŮ NA LOW-DOSE CT PLIC

klinická onkologie, karcinom plic

doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Souhrn

Autor: doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Screening plicních nádorů je synonymem vy­hledávání plicních uzlů na nízkodávkovém CT plic. Ve větších screeningových studiích, které začaly s příchodem 16řadých multidetektoro­vých přístrojů, se radiační zátěž z jednoho kola pohybovala mezi 1–2 mSv, což v našich podmín kách odpovídá půl roku radiačního pozadí. V po­slední dekádě nastal rozvoj technologií, jejichž cílem je snížení radiační zátěže z CT vyšetření. Kromě modulace proudu, úpravy primárního filtru a inovace technologie detektorů se stále více dostává do radiologické praxe i iterativní rekonstrukce. Modelová iterativní rekonstruk­ce provádí redukci obrazového šumu, artefaktů a optimalizaci vlastností obrazu cyklickým výpo­čtem, transformací dat mezi doménou hrubých (měřených) dat a výsledného obrazu. Na vývoji technik iterativní rekonstrukce pracují všichni přední výrobci CT přístrojů s různým úspěchem.

Snížení radiační zátěže při vyšetření se primárně projeví zvýrazněním obrazového šumu a artefak­tů, ve kterých se může skrýt patologie (např. plicní uzel). Snižuje se senzitivita vyšetření, kterou ale můžeme zlepšit použitím právě iterativní rekon­strukce. Řada pilotních studií se zabývala vlivem redukce radiační zátěž z CT vyšetření až na úro­veň odpovídající několika rentgenovým sním­kům a porovnávala citlivost jednotlivých metod jak v detekci plicních uzlů (radiolog, CAD), tak vliv na měření jejich velikosti, která je zásadní pro hodnocení jejich růstu, a má tak přímo vliv na léčbu. Tyto tzv. ultra-low dose protokoly od­straňují další argument proti zavedení screenin­gu plicních uzlů, ale současně i dalších markerů jiných onemocnění (ateroskleróza, osteoporóza, chronická obstrukční nemoc bronchopulmonál­ní, plicní fibróza) v oblasti hrudníku.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. – Detekce solitárních plicních uzlů na low-dose CT plic_Lukáš Lambert

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu