This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Cirkulující mikroRNA: noví hráči v hodnocení terapeutické odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem

klinická onkologie, kolorektální karcinom

Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.

Souhrn

Identifikace molekulárně prediktivních a/nebo prognostických faktorů představuje v současnosti jeden z nejnáročnějších úkolů v onkolo­gii. V současné době je věnováno značné úsilí identifikaci pacientů, kteří budou/nebudou mít prospěch z chemoterapie. Ve skutečnos­ti je chemorezistence limitujícím faktorem účinnosti chemoterapie při léčbě kolorektál­ního karcinomu (KRK). Přes moderní operační techniky a adjuvantní systémovou terapii však u 60–70 % pacientů dojde k lokální nebo vzdá­lené recidivě.

Nedávno jsme identifikovali, že cirkulující mikroRNA (miRNA), konkrétně miR-122-5p a miR-142-5p, vykazují vysoký potenciál pro screening KRK a včasnou detekci, stejně jako pro hodnocení výsledků pacientů a účinnost léčebného plánu (Červená et al., 2021). Po­drobně, hladiny exprese těchto miRNA byly významně odlišné mezi pacienty s KRK a kon­trolní zdravou skupinou. Rok od diagnózy byly expresní profily miRNA významně modifiko­vány u pacientů reagujících na léčbu a již se nelišily od těch, které byly naměřeny u kon­trol. Na druhou stranu pacienti nereagující na terapii si ve druhém odběru vzorků udrželi nízké hladiny exprese.

Selekce během metastazování může pozměnit molekulární profily, kterými si jaterní metastázy u KRK zachovávají svůj jedinečný molekulární profil. I proto jsme rozvinuli naše výsledky na pa­cientech s KRK s metachronními metastázami v játrech a sledovali jsme tyto cirkulující miRNA opakovaně po dobu jednoho roku každé tři až šest měsíců v závislosti na stavu pacienta (tj. po­krytí resekce jater, podávání chemoterapie atd.).


Prezentace ke stažení

  • Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. – Cirkulující mikroRNA: noví hráči v hodnocení terapeutické odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu