This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

CÍLENÁ BIOLOGICKÁ LÉČBA KARCINOMU PLIC

klinická onkologie, karcinom plic

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Souhrn

Autor: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Sdělení se zabývá cílenou biologickou léčbou pokročilého NSCLC. Prodloužení přežití je nej­výraznější u nemocných, u nichž jsou přítomny jasné prediktivní znaky. Rozebírány jsou indika­ce jednotlivých preparátů a jejich reálné využití v ČR.

Nejprve se věnujeme inhibitorům tyrosinkinázy (TKI) EGFR první a druhé generace – erlotinibu, gefitinibu, afatinibu, dacomitinibu. Dále TKI EGFR třetí generace – osimertinibu. Léčba TKI EGFR je indikována především u nemocných s průkazem aktivačních mutací genu EGFR. Osimertinib je indikován u nemocných s rezis­tentní mutací 790M.

ALK inhibitory alektinib, krizotinib a ceritinib jsou indikovány v první i dalších liniích léčby u nemocných s pokročilým NSCLC s pozitivním průkazem mutace EML4-ALK. Krizotinib je dále indikován pro léčbu dospělých pacientů s ROS­1-pozitivním pokročilým NSCLC. V dalších liniích léčby jsou indikovány také brigatinib a lorlatinib.

BRAF inhibitor dabrafenib v kombinaci s tra­metinibem je indikován k léčbě dospělých pa­cientů s pokročilým NSCLC s mutací V600 genu BRAF.

NTRK inhibitor larotrektinib je v monoterapii indikován k léčbě pacientů se solidními nádory s průkazem fúzního genu neutrofin-receptoro­vé tyrosinkinázy (NTRK).

Nintedanib je inhibitor angiogeneze. Je indiko­ván ve druhé linii léčby u adenokarcinomu spo­lečně s docetaxelem.

Dále zmiňujeme monoklonální protilátky – be­vacizumab, necitumumab a ramucirumab.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. – Cílená biologická léčba karcinomu plic_Jana Skřičková

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu