This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | ENG

Bioptické vyšetření nádorů neznámého primárního zdroje – možnosti diferenciální diagnostiky

klinická onkologie

MUDr. Michaela Bártů, Ph.D.

Souhrn

Nádory neznámého primárního zdroje (cancer of unknown primary, CUP) představují vzácné léze, které jsou nicméně čtvrtou nejčastější pří­činou úmrtí spojenou s nádorovým onemoc­něním. Tvoří je heterogenní skupina metasta­tických nádorů, které jsou charakterizované časnou diseminací a absencí identifikovatelné primární léze. Do spektra CUP patří 4 základní histopatolo­gické podtypy nádorů, přičemž 80 % tvoří ade­nokarcinomy v různém stupni diferenciace. Bioptické vyšetření těchto nádorů je založené zejména na kombinaci základního zhodnoce­ní morfologie léze společně s využitím panelo­vého imunohistochemického (IHC) testování, které zpravidla probíhá v několika po sobě jdou­cích krocích. Zatímco existují markery, které jsou poměrně orgánově specifické (karcinomy plic, prostaty, prsu), jsou také orgánové lokality, kde adenokarcinomy nevykazují specifický IHC profil a kde je stanovení diagnózy pouze na zá­kladě bioptického vyšetření obtížné, dokonce až zcela nemožné (zejména adenokarcinomy horního gastrointestinálního traktu). Problema­tické může být také určení primárního zdroje v případě metastatických dlaždicobuněčných karcinomů, které nevykazují orgánově speci­fický imunoprofil. Ve vzácných případech se také můžeme setkat s případy karcinomů, které primárně vznikají v lymfatických uzlinách a ne­představují tak metastatický rozsev primárního nádoru z jiné lokality. Většina pacientů s CUP má velmi nepříznivou prognózu, přičemž identifikace domnělého pri­márního tumoru hraje zásadní roli pro stano­ vení terapeutického přístupu. V poslední době se s rozvojem dostupných technologií rozšiřují také možnosti molekulárního testování biop­tického materiálu, které jsou s ohledem na di­ferenciální diagnostiku nicméně stále do jisté míry limitované spektrem alterací. Rekurentní specifické aberace jsou identifikované přede­vším u sarkomů, zatímco karcinomy vykazují široké spektrum komplexních alterací (týkají­cí se zejména genů ovlivňujících intracelulární signální dráhy, angiogenezi, epitelomezenchy­mální tranzici atd.).

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu