This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | ENG

Advances in the Treatment of Metastatic Renal Cell Carcinoma

klinická onkologie, karcinom ledvin

Thomas Powles MBBS, MRCP, MD

Souhrn

Thomas Powles MBBS, MRCP, MD, z londýnského Barts Cancer Center se ve své prezentaci věnované metastatickému renálnímu karcinomu(mRCC) zaměřil na léčbu první linie tohoto typu nádoru. V úvodu hovořil o cílené léčbě a dále se podrobněji zabýval výsledky jednotlivých studií. Seznámil se studií CheckMate 214 porovnávající prvoliniovou léčbu nivolumabem a ipilimumabem vs. sunitinibem u pacientů s pokročilým renálním karcinomem, se studií HCRN GU16-260 s nivolumabem a záchranou nivolumabu + ipilumabu u pacientů s pokročilým renálním karcinomem, s aktualizovanou analýzou studie KEYNOTE-426 porovnávající pembrolizumab + axitinib vs. sunitinib u pacientů s pokročilým renálním karcinomem, studií CheckMate 9ER s nivolumabem plus kabozantinibem vs. sunitinibem u pokročilého renálního karcinomu, či studiemi Cosmic 021a JAVENIL Renal 101. Závěrem shrnul, že mezi režimy axitinib/pembrolizumab a kabozantinib/nivolumab existuje více shod než rozdílů, že současný vývoj směřuje k používání VEGF TKI a imunoterapii a že kvalitní klinická péče je důležitější než zvolená léčba uvedenými kombinacemi.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu