This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Adjuvantní a neoadjuvantní imunoterapie – aktuální možnosti a rizika

klinická onkologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ Praha se také v této přednášce věnoval problematice adjuvantní a neoadjuvantní imunoterapie, která zazněla i v jiných sekcích. Tentokrát se zaměřil na aktuální možnosti a rizika této metody. Jde o poměrně otevřené téma, protože imunoterapie, konkrétně checkpoint inhibitory, v perioperační indikaci (adjuvantní/neoadjuvantní) se stále více dostávají do algoritmů léčby časných stadií solidních nádorů. Existují pro i proti. V adjuvantní indikaci jsou aktuálně podávány u maligního melanomu, karcinomu jícnu a gastrointestinální junkce (GEJ), nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) a renálního karcinomu. Je tedy relativně širší než neoadjuvantní indikace, kde existuje nejvíce studií s NSCLC. Srovnání většinou vyznívá ve prospěch neoadjuvantní terapie vzhledem k výhodám, které poskytuje. K cílům neoadjuvantní léčby patří zmenšení nádorové masy (downstaging), navýšení počtu R0 resekcí, časné ovlivnění mikrometastáz, prodloužení DFS a OS a zhodnocení účinnosti léčby in vivo. Cílem adjuvantní léčby je eradikace mikrometastatického rozsevu po radikální resekci. Jako klinická rizika prof. Petruželka uvedl u neoadjuvantní terapie odklad chirurgického výkonu, potenciální možnost znemožnění kurativní resekce při progresi choroby a perioperační morbiditu a mortalitu. Za hlavní riziko adjuvantní terapie uvedl odklad zahájení léčby pro perioperační komplikace. Podrobněji hovořil také o prediktivních biomarkerech neoadjuvantní imunoterapie chekpoint inhibitory, jejichž budoucnost spočívá v jejich kombinaci. Zdůraznil rovněž význam precizní selekce kandidátů k perioperační imunoterapii checkpoint inhibitory, která je klíčem k úspěšnosti léčby.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Adjuvantní a neoadjuvantní imunoterapie – aktuální možnosti a rizika

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu