Kombinácia doxorubicínu a olaratumabu nie je účinná

10. 4. 2020

Pridanie olaratumabu k štandardnej liečbe doxorubicínom u pacientov s pokročilým sarkómom mäkkých tkanív (STS) neprináša väčší efekt.

 

Potvrdzujúca dvojito slepá randomizovaná štúdia ANNOUNCE fázy 3 priniesla zistenie, že medzi skupinami pacientov so STS liečených doxorubicínom + olaratumabom verzus doxorubicín + placebo nie je významný rozdiel v celkovom prežití. Do skúmania bolo zahrnutých 509 dospelých chorých so STS z celkovo 110 miest v 25 krajinách, sledovaných od septembra 2015 do decembra 2018.

Zdroj: Tap WD et al. Effect of Doxorubicin Plus Olaratumab vs Doxorubicin Plus Placebo on Survival in Patients With Advanced Soft Tissue SarcomasThe ANNOUNCE Randomized Clinical Trial. Published April 7, 2020. JAMA. 2020;323(13):1266-1276. doi:10.1001/jama.2020.1707

Partneři projektu