INCIDENCIA DIABETU U DETÍ

16. 9. 2022

MUDr. Zuzana Kubíková

Absolútna väčšina diabetikov mladších než 18 rokov trpí diabetom 1. typu. Avšak vzácne sa u detí alebo adolescentov stretávame s ostatnými typmi diabetu, napríklad s typom MODY (maturity-onset diabetes of the young). Ďalej s diabetom vyvolaným ochorením pankreasu, v detskom veku ide najčastejšie o cystickú fibrózu, tzv. slané deti. U obéznych dospievajúcich sa stále viac stretávame s diabetom 2. typu.

Každý rok je u nás zistených asi 300 nových prípadov cukrovky u detí. Rizikovým obdobím na vznik ochorenia býva puberta.

Incidencia diabetu 1. typu sa v dôsledku genetických rozdielov a zrejme i vplyvom dosiaľ obmedzene poznaných negenetických vplyvov signifikantne líši medzi etnikami a národmi.

V Európe nachádzame severojužný gradient incidencie, keď najvyššiu incidenciu má Fínsko (40,2/100 000/rok), naopak, najnižšiu incidenciu vykazujú štáty Balkánu, predovšetkým Macedónsko (3,2/100 000/rok).

V európskom porovnaní je incidencia v ČR na stredne vysokej úrovni, pričom trvalo stúpa. Tento trend je viditeľný predovšetkým v najmladšej vekovej kategórii 0 – 4 roky (ale absolútny nárast incidencie je vo všetkých vekových kategóriách približne zhodný). Hoci sa kontinuálne zvyšuje incidencia diabetu 1. typu vo všetkých vekových kategóriách, nie je možné hovoriť o „epidémii“ diabetu 1. typu.

Nie je žiadna novinka, že počet diabetických detí v Európe za posledných dvadsať rokov výrazne narástol. Kým v roku 1989 sa štandardizovaná incidencia diabetu pohybovala u nás okolo ôsmich prípadov na 100 000 zdravých detí, v roku 2005 bol diabetes diagnostikovaný u 18 zo 100 000 detí. Svedkami najvyššieho nárastu sme boli v druhej polovici 90. rokov, keď incidenčná krivka stúpala rýchlosťou viac než 5 % za rok. K najvyššiemu nárastu dochádzalo u najmenších detí vo veku do štyroch rokov, čo má svoje negatíva v dlhšom trvaní diabetu u týchto detí, v dôsledku čoho sa zhoršuje prognóza vývoja neskorších diabetických komplikácií.

Údaje z posledných rokov jednoznačne preukazujú, že vzostup incidencie diabetu sa v ČR približne od roku 2002 zastavil. Súčasne pokleslo i percento novodiagnostikovaných detí predškolského veku. Ide teda o pozitívny trend, i keď ešte priaznivejšie by bolo, ak by sa počet detí s novomanifestovaným diabetom začal znižovať, k čomu zatiaľ nedochádza. Opísané epidemiologické trendy si zatiaľ nedokážeme nijako vysvetliť.

Podľa údajov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (ÚZIS) z roku 2013 vyzerala u nás situácia s diabetom (DM) takto.

DM 1. typu (závislý od inzulínu) je zistený v necelých siedmich percentách diabetikov, v roku 2013 to predstavovalo 58 901 osôb, z toho 1 123 vo veku 0 – 14 rokov a 891 vo veku 15 – 19 rokov.

Diabetes 1. typu a vek

Ako sme už spomenuli, vek hrá veľkú rolu v hláseniach a dostupných informáciách o diabete 1. typu. Pozrime sa na niektoré štatistiky súvisiace s vekom.

Vek 20 a menej

Diabetes 1. typu je podľa Medzinárodnej diabetologickej federácie (International Diabetes Federation, IDF) 2019 Diabetes Atlas jedným z najčastejších chronických ochorení v detstve.

Podľa IDF 2019 Diabetes Atlas má na celom svete 1,1 milióna detí a dospievajúcich diabetes 1. typu.

Podľa Americkej diabetologickej asociácie (ADA) má v USA asi 187 000 detí a dospievajúcich diabetes 1. typu.

Podľa Diabetes in America je 98 % všetkých prípadov diabetu u detí vo veku 10 rokov a mladších 1. typu.

Podľa Diabetes in America je 87 % všetkých prípadov diabetu u mládeže vo veku 10 až 19 rokov 1. typu.

Podľa Diabetes in America sa v tejto vekovej skupine v USA každý rok objaví asi 18 000 nových prípadov diabetu 1. typu.

Pohlavie

U osôb diagnostikovaných pred dosiahnutím 15 rokov neboli podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zistené žiadne významné rozdiely medzi pohlaviami.

WHO uvádza, že po 25 rokoch je výskyt diagnózy približne 1,5× vyšší u mužov než u žien.

Ženy s diabetom 1. typu majú podľa článku z marca 2015 v The Lancet Diabetes & Endokrinologie asi o 40 % zvýšené riziko úmrtnosti zo všetkých príčin a dvojnásobné zvýšené riziko fatálnych a nefatálnych cievnych príhod v porovnaní s mužmi s diabetom 1. typu.

Podľa rasy/etnického pôvodu

Výsledky štúdie SEARCH for Diabetes in Youth, hlásené CDC v roku 2020, ukazujú, že v rokoch 2002 až 2015 (najaktuálnejšie dostupné výsledky) sa výskyt diabetu 1. typu zvýšil vo všetkých porovnávaných skupinách, ktoré zahŕňali vek, pohlavie a rasu/etnikum, okrem skupín zahŕňajúcich deti mladšie než päť rokov a jeden juhozápadný kmeň amerických Indiánov.

Nárast diabetu 1. typu

Podľa IDF 2017 Diabetes Atlas počet prípadov diabetu 1. typu celosvetovo rastie, pričom odhady detí a dospievajúcich do 20 rokov s 1. typom rastú na viac než milión prípadov. Tu je viac informácií z niekoľkých zdrojov:

Celkový ročný nárast diabetu 1. typu sa podľa IDF 2017 Diabetes Atlas odhaduje na približne 3 %.

I keď výskyt celosvetovo rastie, existujú rozdiely podľa krajiny a regiónu, pričom niektoré miesta majú omnoho vyšší výskyt než iné. Mohlo by to byť spôsobené genetickými a environmentálnymi faktormi, ktorým ešte úplne nerozumieme.

Očakáva sa, že 5 miliónov ľudí v USA bude mať do roku 2050 diabetes 1. typu (podľa JDRF – The Juvenile Diabetes Research Foundation).

Podľa JDRF sa očakáva, že takmer 600 000 mladých/detí v USA bude mať do roku 2050 diabetes 1. typu.

IDF Diabetes Atlas 2017 uvádza, že neexistuje žiadna účinná intervencia na prevenciu diabetu 1. typu (na rozdiel od diabetu 2. typu), takže zníženie rastúceho počtu prípadov zatiaľ nie je možné.

 

 

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu