This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

9. 5. 2023 | SLO

Nanolipozomálny irinotekán v reálnej praxi – súbor pacientov s metastatickým karcinómom pankreasu liečených na Onkologickej klinike FN Trenčín

klinická onkológia, karcinóm pankreasu

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Karcinóm pankreasu má najhoršiu prognózu zo všetkých malignít. 5-ročné prežívanie vo všetkých štádiách je menej ako 12 %. Pacienti s metastatickým ochorením neprežívajú viac ako 5 rokov. Nanolipozomálny irinotekán (nal-IRI) je li­pozomálna formulácia irinotekánu s aktivitou u predliečených pacientov s metastatickým karcinómom pankreasu. Na Onkologickej klinike FN Trenčín sme do februára 2023 odliečili spolu 21 pacientov v 2. línii v režime nal-IRI/5-FU/LV. Medián prežívania bez progresie v našom súbore bol 3 mesiace. Medián celkového prežívania od začiatku nal-IRI bol 8 mesiacov a od diagnózy metastatického ochorenia bol 17 mesiacov. Liečba bola dobre tolerovaná, najčastejšie nežiaduce účinky boli hnačka a hematotoxicita. Naše výsledky potvrdzujú účinnosť nal-IRI v tejto populácii pacientov pri zachovaní kvality života liečených pacientov.

10. 5. 2023 | SLO

Trifluridín/Tipiracil v III. línii liečby...

klinická onkológia, kolorektálny karcinóm

MUDr. Silvia Jurišová, PhD.

14. 3. 2023 | CZE

LONSURF U PACIENTA S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM...

klinická onkológia, kolorektálny karcinóm

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Ďalšie videá

Partneři projektu