This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

11. 6. 2020 | SLO

Multidisciplinárny prístup v liečbe pacientov s kolorektálnym karcinomóm

klinická onkológia, kolorektálny karcinóm, melanom

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Dominik Juskanič, MUDr. Ján Solčiansky, PhDr. Lucia Vasiľková

AD test – ESO TourAD test – ESO Tour (AD test je platný do 11. 12. 2020) AD test je možné absolvovať len jedenkrát. Pri opakovanom pokuse nebudú kredity uznané!

V rámci projektu ESO Tour sa konal webinár venovaný kolorektálnemu karcinómu (CRC), predovšetkým multidisciplinárnemu prístupu k jeho liečbe, na ktorom vystúpili MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Dominik Juskanič, MUDr. Ján Solčiansky a PhDr. Lucia Vasiľková. Po jeho ukončení mohli poslucháči vyplniť AD test akreditovaný Slovenskou lekárskou komorou. Hlavnými témami boli diagnostika, liečba a psychologická podpora pacientov s týmto ochorením. V úvode zoznámil MUDr. Šálek s CRC v roku 2020. Mortalita predstavuje celosvetovo 700 000 chorých, tzn., že umiera približne polovica z diagnostikovaných pacientov. Slovensko je v rámci EÚ na 1. mieste v incidencii CRC a na 3. mieste v mortalite CRC. Dvadsaťpäť percent pacientov má v čase diagnózy metastázy a v 50 % sa metastázy vyvinú, pričom väčšina pacientov s metastatickou formou vyžaduje systémovú terapiu. Multidisciplinárny prístup výrazne zlepšuje výsledky liečby. Terapia sa odvíja od charakteristiky tumoru a charakteristiky a preferencie pacienta. Dôležitá je výživa onkologického pacienta. Strategický scenár liečby sa s príchodom nových preparátov mení. Prednášku Hodnotenie progresie metastatického kolorektálneho karcinómu (mCRC) podľa RECIST (Response, Evaluation, Criteria In Solid Tumors) kritérií, predstavujúcich minimálne dáta potrebné na objektívne porovnanie medzi liečebnými režimami a štúdiami, si pripravil MUDr. Juskanič a definoval v nej jednotlivé používané pojmy. Upozornil tiež na ich limitácie a na to, že samotné kritériá sú jednoduché, ich použitie vzhľadom na komplexnosť problematiky však už nie. V klinickej praxi by sa mali používať v prospech pacienta. Liečbe mCRC sa venoval MUDr. Solčiansky vo svojej prednáške s názvom Plazmatické biomarkery a ich súvislosť s rezistenciou v systémovej liečbe mCRC. Biomarkery sú buď molekulárne, alebo klasické a môžeme ich rozdeliť na tie, ktoré sa týkajú ochorenia, a tie, ktoré sa týkajú pacienta. Zdôraznil zásadnú rolu angiogenézy a VEGF/PIGF v rámci biológie gastrointestinálnych nádorov, spojitosť medzi inhibíciou signálnych dráh VEGF/PIGF a odpoveďou na liečbu, úlohu VEGFR1 a PIGF v preklinických modeloch pozorovanú i pri rezistencii proti cetuximabu a oxaliplatine, účinok afliberceptu a jeho použitie v 2. línii liečby pacientov predliečených bevacizumabom a/alebo anti-EGFR terapiou. Prezentoval výsledky post hoc analýzy štúdie VELOUR, ktorá potvrdila prínos afliberceptu pre pacientov, ktorí dostávali v predchádzajúcej terapii bevacizumab. Zodpovedal aj otázky týkajúce sa rozdielu medzi prognostickými a prediktívnymi biomarkermi a liečby pacienta s mCRC v 2. línii. Záverečná prezentácia s názvom Pacient s mCRC z pohľadu psychológa a komunikácia s ním PhDr. Lucie Vasiľkovej sa venovala tematike psychických zmien u onkologických pacientov. Patrí k nim predovšetkým strach, úzkosť, smútok, hnev, beznádej, bezmocnosť, neistota a frustrácia. To všetko vyvoláva emočnú labilitu pacienta, ktorá je multifaktoriálneho pôvodu, a preto je vhodná správna a otvorená komunikácia lekára s chorým. U pacientov s CRC je dôležitá včasná edukácia o stómii a o tom, že i po jej zavedení sa budú môcť vrátiť k normálnemu životu vrátane sexuálnych aktivít. Rolu hrajú autorita a empatia lekára. Je potrebné informovať pacienta pravdivo, zrozumiteľne – bez použitia cudzích výrazov, vyhnúť sa nerealistickým predstavám a nepoužívať všeobecné povzbudzujúce frázy, nedávať falošnú nádej, ale nádej, že sa im dostane maximum starostlivosti. Neskôr PhDr. Vasiľková vysvetlila, ako komunikovať s hysterickým či agresívnym pacientom a ako sa pacienti vyrovnávajú so stómiou. Na záver MUDr. Šálek zhrnul, že kritériá RECIST 1.1 slúžia tak rádiodiagnostikom, ako aj klinickým onkológom, že pri rozhodovaní o liečbe vyšších línií je potrebné vziať do úvahy efektivitu, toxicitu a náklady a že psychologická podpora je jednou zo základných podmienok úspešného manažmentu onkologického pacienta.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, gynekológia a pôrodníctvo, imunoterapia onkologických ochorení, karcinóm pľúc

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, PHD., doc. MUDr. Anton Dzian, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Karol Martinka, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Eso Tour 2022

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, urológia, gynekológia a pôrodníctvo, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Radovan Barila, PhD., doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Róbert Biel, MUDr. Monika Žák

Eso Tour 2022

Ďalšie videá

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

Partneři projektu