This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

11. 6. 2020 | SLO

Multidisciplinárny prístup v liečbe pacientov s kolorektálnym karcinomóm

klinická onkológia, kolorektálny karcinóm, melanom

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Dominik Juskanič, MUDr. Ján Solčiansky, PhDr. Lucia Vasiľková

AD test – ESO TourAD test – ESO Tour (AD test je platný do 11. 12. 2020) AD test je možné absolvovať len jedenkrát. Pri opakovanom pokuse nebudú kredity uznané!

Súhrn

V rámci projektu ESO Tour sa konal webinár venovaný kolorektálnemu karcinómu (CRC), predovšetkým multidisciplinárnemu prístupu k jeho liečbe, na ktorom vystúpili MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Dominik Juskanič, MUDr. Ján Solčiansky a PhDr. Lucia Vasiľková. Po jeho ukončení mohli poslucháči vyplniť AD test akreditovaný Slovenskou lekárskou komorou. Hlavnými témami boli diagnostika, liečba a psychologická podpora pacientov s týmto ochorením. V úvode zoznámil MUDr. Šálek s CRC v roku 2020. Mortalita predstavuje celosvetovo 700 000 chorých, tzn., že umiera približne polovica z diagnostikovaných pacientov. Slovensko je v rámci EÚ na 1. mieste v incidencii CRC a na 3. mieste v mortalite CRC. Dvadsaťpäť percent pacientov má v čase diagnózy metastázy a v 50 % sa metastázy vyvinú, pričom väčšina pacientov s metastatickou formou vyžaduje systémovú terapiu. Multidisciplinárny prístup výrazne zlepšuje výsledky liečby. Terapia sa odvíja od charakteristiky tumoru a charakteristiky a preferencie pacienta. Dôležitá je výživa onkologického pacienta. Strategický scenár liečby sa s príchodom nových preparátov mení. Prednášku Hodnotenie progresie metastatického kolorektálneho karcinómu (mCRC) podľa RECIST (Response, Evaluation, Criteria In Solid Tumors) kritérií, predstavujúcich minimálne dáta potrebné na objektívne porovnanie medzi liečebnými režimami a štúdiami, si pripravil MUDr. Juskanič a definoval v nej jednotlivé používané pojmy. Upozornil tiež na ich limitácie a na to, že samotné kritériá sú jednoduché, ich použitie vzhľadom na komplexnosť problematiky však už nie. V klinickej praxi by sa mali používať v prospech pacienta. Liečbe mCRC sa venoval MUDr. Solčiansky vo svojej prednáške s názvom Plazmatické biomarkery a ich súvislosť s rezistenciou v systémovej liečbe mCRC. Biomarkery sú buď molekulárne, alebo klasické a môžeme ich rozdeliť na tie, ktoré sa týkajú ochorenia, a tie, ktoré sa týkajú pacienta. Zdôraznil zásadnú rolu angiogenézy a VEGF/PIGF v rámci biológie gastrointestinálnych nádorov, spojitosť medzi inhibíciou signálnych dráh VEGF/PIGF a odpoveďou na liečbu, úlohu VEGFR1 a PIGF v preklinických modeloch pozorovanú i pri rezistencii proti cetuximabu a oxaliplatine, účinok afliberceptu a jeho použitie v 2. línii liečby pacientov predliečených bevacizumabom a/alebo anti-EGFR terapiou. Prezentoval výsledky post hoc analýzy štúdie VELOUR, ktorá potvrdila prínos afliberceptu pre pacientov, ktorí dostávali v predchádzajúcej terapii bevacizumab. Zodpovedal aj otázky týkajúce sa rozdielu medzi prognostickými a prediktívnymi biomarkermi a liečby pacienta s mCRC v 2. línii. Záverečná prezentácia s názvom Pacient s mCRC z pohľadu psychológa a komunikácia s ním PhDr. Lucie Vasiľkovej sa venovala tematike psychických zmien u onkologických pacientov. Patrí k nim predovšetkým strach, úzkosť, smútok, hnev, beznádej, bezmocnosť, neistota a frustrácia. To všetko vyvoláva emočnú labilitu pacienta, ktorá je multifaktoriálneho pôvodu, a preto je vhodná správna a otvorená komunikácia lekára s chorým. U pacientov s CRC je dôležitá včasná edukácia o stómii a o tom, že i po jej zavedení sa budú môcť vrátiť k normálnemu životu vrátane sexuálnych aktivít. Rolu hrajú autorita a empatia lekára. Je potrebné informovať pacienta pravdivo, zrozumiteľne – bez použitia cudzích výrazov, vyhnúť sa nerealistickým predstavám a nepoužívať všeobecné povzbudzujúce frázy, nedávať falošnú nádej, ale nádej, že sa im dostane maximum starostlivosti. Neskôr PhDr. Vasiľková vysvetlila, ako komunikovať s hysterickým či agresívnym pacientom a ako sa pacienti vyrovnávajú so stómiou. Na záver MUDr. Šálek zhrnul, že kritériá RECIST 1.1 slúžia tak rádiodiagnostikom, ako aj klinickým onkológom, že pri rozhodovaní o liečbe vyšších línií je potrebné vziať do úvahy efektivitu, toxicitu a náklady a že psychologická podpora je jednou zo základných podmienok úspešného manažmentu onkologického pacienta.

Podobné

7. 10. 2022 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2022

21. 12. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerológia, melanom, klinická onkológia, otorinolaryngológia, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, výživa, imunoterapia onkologických ochorení, nádory hlavy a krku

MUDr. Róbert Godál , MUDr.. Klaudia Gočárová, PhD., MUDr. Matěj Hrnčár, PhD., MUDr Branislav Bystrický, PhD., MPH

Eso Tour 2021

1. 10. 2021 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. , prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr. Marie Drösslerová, Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., a další, , ,

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2021

Ďalšie videá

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

Komercia


Partneři projektu