This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 10. 2021 | SLO

MOŽNOSTI IMUNOTERAPIE V LIEČBE REKURENTNÉHO A/ALEBO METASTATICKÉHO NÁDORU HLAVY A KRKU

klinická onkológia, otorinolaryngológia, nádory hlavy a krku

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

Súhrn

Zavedenie inhibítorov kontrolných bodov imunitnej odpovede sa stalo nenahraditeľnou modalitou onkologickej liečby a odštartovalo éru cielenej protinádorovej imunoterapie. U pacientov s rekurentným a/alebo metastatickým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (R/M SCCHN) nie je cieľom vyliečenie, ale predĺženie prežívania so zachovaním kvality života. Kľúčovým postupom s najväčším prínosom pre pacientov je maximalizácia počtu terapeutických línií a optimalizácia ich poradia (tzv. kontinuum starostlivosti). Nádory hlavy a krku patria medzi tzv. imunosenzitívne nádory, pri ktorých sa predpokladá aj bola dokázaná odpoveď na imunoterapiu. Používanie inhibítorov kontrolných bodov sa etablovalo v 2. línii paliatívnej liečby R/M SCCHN a posúva sa do skorších línií. Autorka sa vo svojej prednáške zaoberá platina refraktérnym HNSCC, 1. líniou liečby R/M HNSCC, porovnáva možnosti imunoterapie R/M SCCHN v Česku a na Slovensku.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatria

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkológia

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkológia

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Ďalšie videá

Komercia


Partneři projektu