This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2020 | SLO

Imunoterapia pri onkologických diagnózach

dermatovenerológia, imunoterapia onkologických ochorení, karcinóm pľúc, melanom, klinická onkológia

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barilla, PhD., RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová

V rámci webinára ESO Tour 2020 zameraného na rolu imunoterapie v onkológii vystúpili doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová a MUDr. Radovan Barilla, PhD. Na úvod zoznámil doc. Andrašina poslucháčov s obsahom ďalších vystúpení a vysvetlil kroky vedúce k protinádorovej imunitnej odpovedi a mechanizmy obrany nádorovej bunky proti imunite, spomenul aj ďalšie možnosti imunoterapie nádorov. RNDr. Fröhlichová sa vo svojej prezentácii venovala role molekulárnej patológie a jej možnostiam pri určovaní prediktívnych markerov imunoterapie. Zdôraznila úlohu PD-L1 a checkpoint inhibítorov, hovorila o deficite mismatch repair proteínov, o MSI a mutačnej náloži. Na záver vyzdvihla imunoterapiu ako efektívnu liečbu širokého spektra agresívnych nádorov, v ktorej je dôležitý multidisciplinárny prístup a medzinárodné kontroly kvality testovania. MUDr. Pribulová sa zamerala na imunoterapiu v liečbe pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC). Na základe výsledkov štúdií KEYNOTE-024, IMpower 150, KEYNOTE-189, IMpower 130, CheckMate 227, KEYNOTE-407 a IMpower 131 zhrnula, že imunoterapia predstavuje nový štandard v prvolíniovej liečbe pacientov s NSCLC. V nasledujúcej prednáške sa doc. Andrašina venoval systémovej terapii pokročilého spinocelulárneho karcinómu kože (CSCC), ktorý je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim karcinómom. V súvislosti s incidenciou spomenul i tzv. juhoatlantickú anomáliu a negatívnu rolu magnetizmu a rizikové faktory. Predstavil tiež prognostickú klasifikáciu CSCC a TNM klasifikáciu. Ako možnosti systémovej liečby uviedol chemoterapiu, anti-EGFR a imunoterapiu vrátane používaných liekov. Ďalej hovoril o výbere pacientov vhodných na imunoterapiu a o výsledkoch štúdií s cemiplimabom, ktorý preukazuje v liečbe CSCC významnú a dlhotrvajúcu účinnosť. Záverečné vystúpenie MUDr. Barillu sa týkalo manažmentu nežiaducich účinkov imunoterapie. Najprv oboznámil so schválenými indikáciami na podanie imunitných checkpoint inhibítorov (ICIs), ktoré výrazne zlepšujú celkové prežívanie a ktorých toxicita sa líši od toxicity pri chemoterapii či cielenej liečbe a podobá sa na toxicitu pri autoimunitných ochoreniach. Zhrnul časté a vzácne vedľajšie účinky konkrétnych liekov a predstavil všeobecné odporúčania na ich zvládnutie. Upozornil, že ICIs spôsobujú nežiaduce účinky i mimo prostredia nádoru a môžu sa vyskytovať aj po ukončení liečby. Zdôraznil, že pacientovi s toxicitou po podaní ICIs je nutné venovať pozornosť, nepodceňovať symptómy, konzultovať jeho stav s príslušnými špecialistami a riadiť sa odporúčaniami odborných spoločností. Jednotlivé vystúpenia boli doplnené podnetnou interaktívnou diskusiou prednášajúcich.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, gynekológia a pôrodníctvo, imunoterapia onkologických ochorení, karcinóm pľúc

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, PHD., doc. MUDr. Anton Dzian, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Karol Martinka, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Eso Tour 2022

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkológia, urológia, gynekológia a pôrodníctvo, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Radovan Barila, PhD., doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Róbert Biel, MUDr. Monika Žák

Eso Tour 2022

Ďalšie videá

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

MEDIÁLNY PARTNER

Partneři projektu